Arkivnyhed - kan være forældet

Nye indsatser skal understøtte en værdig ældrepleje

25.10.2017
Københavns Kommune igangsætter fem nye indsatser, som skal bidrage til arbejdet med at sikre byens ældre en værdig pleje.

Regeringen besluttede i Finansloven for 2016, at alle landets kommuner skal have en værdighedspolitik. Og for at understøtte arbejdet med politikkerne, fordeler regeringen hvert år 1 mia. kr. blandt kommunerne til nye indsatser, der skal understøtte en værdig ældrepleje til borgerne. Betingelsen for pengene er, at de skal gå til indsatser, som ligger ud over den sædvanlige drift.

Københavns Kommune får årligt ca. 58 mio. kr. fra regeringens værdighedspulje, som bl.a. har betydet, at kommunen har kunnet ansætte flere hænder i aftentimerne på byens plejehjem.

Læs Københavns Kommunes værdighedspolitik her

Københavns Sundheds- og Omsorgsudvalg har netop besluttet, hvad de udisponerede midler fra værdighedspuljen skal bruges på i 2018 og 2019. De udisponerede midler er de penge, som kommunen endnu ikke har fordelt på konkrete indsatser.

Pengene vil blandt andet gå til en ny rådgiverenhed til ældre på byens plejehjem samt hjemmeboende ældre. Enheden kommer til at bestå af to socialrådgivere, som skal rådgive og støtte ældre, som har brug for hjælp til fx at få betalt huslejen til tiden, finde ud af digitale selvbetjeningsløsninger og kontakte myndigheder og pengeinstitutter. Socialrådgiverne skal samtidig være med til at frigive tid for byens plejepersonale til at udføre deres kerneopgaver.

Herudover er der afsat midler til forebyggelse af kompliceret sorg blandt ældre. Kompliceret sorg kan sammenlignes med symptomerne ved posttraumatisk stresslidelse (PTSD), og borgere med kompliceret sorg har bl.a. brug for øget brug af antidepressive midler, kontakt til psykolog samt øget behov for hjemmepleje. Midlerne skal bl.a. sikre, at medarbejderne i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen får den rette kompetenceudvikling, så de kan spotte og hjælpe borgere med kompliceret sorg.

Siden 2016 har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kørt et pilotforsøg med et pårørendekursus til borgere, der er pårørende til langvarigt syge i alderen +65 år. Der er med værdighedsmidlerne afsat penge til, at pårørendekurset fra 2018 bliver fastimplementeret og samtidig gjort bydækkende.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har desuden besluttet, at der skal startes et pilotforsøg med en styrket kontaktpersonsordning til byens hjemmeboende ældre, der modtager hjemmehjælp. Herudover er der afsat midler til at styrke det tværfaglige samarbejde og kommunikationen mellem personale og borgere og pårørende. Og endeligt vil der blive oprettet et kørselstilbud til borgere med demens og/eller en erhvervet hjerneskade, så de kan blive transporteret til og fra sociale aktiviteter.

Nedenfor ses de i alt fem indsatser, der er afsat midler til. Indsatserne vil blive igangsat i 2018.

Budgetforslag

(1.000 kr.)

2018

2019

Forebyggelse af kompliceret sorg blandt ældre københavnere

300

600

Kompetenceudvikling: Styrket tværfagligt samarbejde og kommunikation med borgere og pårørende

450

600

Kursus til pårørende til borgere i alderen +65 år

300

300

Pilotprojekt: Min hjælper – styrket kontaktperson-ordning

855

875

Befordring til borgere med demens eller erhvervet hjerneskade

1.600

1.600

Sammenhængende og tværgående rådgivning til borgere i hjemmepleje og plejebolig

-

500

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.