Arkivnyhed - kan være forældet

Ny organisering af misbrugsområdet forløber planmæssigt

24.08.2016
Ny status viser, at organiseringen af misbrugsområdet går efter planen. Borgerne virker generelt tilfredse med omlægningen.

Da Socialudvalget tilbage i juni 2015 godkendte en ny organisering af misbrugsområder, blev det besluttet, at Socialforvaltningen hvert halve år skal udarbejde en status for implementeringen af den fremtidige organisering. Der er altså her tale om en status for implementeringsprocessen og ikke for resultaterne. 

Forløber planmæssigt

Helt overordnet forløber implementeringen af den nye organisering planmæssigt og med inddragelse af borgere, medarbejdere og andre relevante parter. Borgerne virker generelt tilfredse med omlægningen, som også har imødekommet nogle af de udfordringer, som de pegede på i processen, eksempelvis straksbehandling og bedre sammenhæng mellem alkohol- og stofbehandling. 

Det sidste halve år har Center for Rusmiddelbehandling København haft særlig fokus på tre hovedområder, nemlig 1) etablering og opbygning af de nye behandlingstilbud, 2) tilrettelæggelse af arbejdsgange og 3) nye teamstrukturer i enhederne og udvikling af specialiserede tilbud. 

Flytning af borgere går godt

Flytningen af borgere til de nye enheder skete for hovedparten af borgerne i begyndelsen af januar, og flytningen forløb godt. Som en del af omlægningen er der indført straksbehandling. Det betyder, at borgerne kan henvende sig på en af de seks rusmiddelbehandlingsenheder og blive visiteret direkte i ambulant rusmiddelbehandling på enheden. Alle borgere bliver tilbudt en samtale samme dag eller dagen efter henvendelsen.

Siden 15. januar 2016 er der gennemført 815 nyindskrivninger i de seks rusmiddelbehandlingsenheder. Der er aktuelt indskrevet 2.609 borgere i behandling i de nye enheder. Antallet af borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling ligger stabilt sammenlignet med 2015. Dog er der indskrevet ca. 40 borgere færre i alkoholbehandling end på samme tidspunkt i 2015. Der ses erfaringsmæssigt udsving i antallet af indskrivninger. Det forventes, at antallet stiger og vil udligne sig i løbet af året.

Sammenlægning af stof- og alkoholbehandling

Sammenlægningen af alkohol- og stofbehandlingen er et centralt element i omlægningen og vedrører særligt de tre behandlingsenheder målrettet borgere med et forbrug af alkohol, hash, kokain og øvrige centralstimulerende stoffer (enhederne på Nørre Voldgade, Spaniensgade og Hørsholmsgade). 

Det er medarbejdernes og ledernes vurdering, at der generelt er tilfredshed med, at behandlingen for alkohol- og stofmisbrug er blevet integreret i enhederne.

Der arbejdes fortsat med at sikre en god modtagelse af og samarbejde omkring borgerne i enhederne, således at borgerne oplever at få en indsats, som er målrettet netop deres særlige behov. Til at understøtte arbejdet i enhederne og dialogen med borgerne er alle medarbejdere i gang med at blive undervist i metoden Motivational Interviewing.

Udviklingen af de to specialiserede tilbud

Den fysiske sammenlægning af ambulatorierne på Forchhammersvej og Classengade skete i slutningen af juni med første åbningsdag for borgerne 4. juli 2016.
Det nye lavintensive substitutionsbehandlingstilbud, som skal ligge på Vigerslev Allé, starter til maj 2017, men går først i fuld drift den 1. juli 2017. 

Udvikling af tværgående tilbud

Der etableres et nyt behandlingstilbud til unge mellem 18 og 25 år. Tilbuddet vil være færdigudviklet og implementeret inden 1. oktober 2016. Der gennemføres lige nu pilotafprøvning på en behandlingsmetode, der skal anvendes i dialogen med de unge.

Tredje status kommer i starten af 2017

Socialudvalget får tredje status for implementering af den nye organisering af misbrugsområdet i starten af 2017.
Den næste status vil indeholde en mere omfattende opfølgning på kerneelementerne i omlægningen samt betydning for borgerne.

Den fjerde status, som forventes forelagt udvalget medio 2017, vil følge op på den familieorienterede rusmiddelbehandling, etableringen af ungebehandlingen, den særlige indsats over for borgere med en dobbeltbelastning på socialpsykiatriske botilbud, det videre arbejde med frivillighedsområdet, etableringen af brugercenterråd og udviklingen af det nye lavintensive tilbud på Vigerslev Allé.

Læs status for omlægning af misbrugsområdet her

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.