Arkivnyhed - kan være forældet

Nordhavnsvej bliver klædt i grønt

02.11.2016
370 nye træer, 600 buske, 550 klatreplanter og 10.000 blomsterløg skal gøre Nordhavnsvej til et mønstereksempel på nyskabende bynatur.

Arbejdet med at anlægge den nye Nordhavnsvej, der skal lede trafikken fra Helsingør Motorvejen til Svanemøllehavnen uden om Østerbro, er nu så langt, at Københavns Kommune tager hul på arbejdet med at give den 2 kilometer lange vej et grønt udtryk og skærme naboerne for biler og støj. Beplantningsprojektet til 14 mio. kr. bliver indledt 2. november og vil stå på frem til foråret 2018, mens selve Nordhavnsvej bliver indviet i december 2017. 

Høj biodiversitet

Rådgiverne på begrønningen har fået til opgave at gå eksperimenterende til værks og bruge en stor variation af træer og planter, så der på sigt vil opstå helt nye økosystemer. Blandt andet vil man plante en stor variation af træer og slyngplanter, mens bunddækket vil bestå af vilde blomster, og urter vil blive brugt som værn mod ukrudt i stedet for det ofte benyttede barkflis. Dermed understøtter projektet kommunens ønske om at øge biodiversiteten i byen som blev besluttet af politikerne i Teknik- og Miljøudvalget med strategien Bynatur København. Projektet er så unikt, at Københavns Universitet de kommende tre år vil udføre et stort forskningsprojekt, hvor de vil analysere, hvordan projektet bidrager til biodiversiteten i byen.

Samlet set skal et område på cirka 13.000 kvadratmeter plantes til over de kommende 18 måneder. En del af beplantningen vil fungere som en grøn indpakning af Nordhavnsvejens enorme betonkonstruktioner, mens andre dele skal være med til at skærme naboerne for støj. Der bliver dog også plads til et par små grønne oaser til områdets beboere. Det ene lille parkanlæg kommer ved Strandvænget ved Nordhavnsvejens udmunding ved Svanemøllebugten. Det andet bliver etableret i modsatte ende ved Ryparken. Her vil der dog i første omgang blive tale om en midlertidig park, da denne grund formentlig skal bruges som byggeplads af HOFOR i forbindelse med etableringen af en stor skybrudstunnel fra 2020 til 2025. Herefter vil der blive etableret en permanent park.

Ved Svanemøllens Kaserne og Ryvangs Allé, der også har været berørt af det omfattende vej- og tunnelbyggeri, genetableres de grønne byrum. En lindeallé skal plantes langs den sydlige vej på kaserneområdet, der løber parallelt med S-togslinjen til Farum, mens der plantes forskellige højstammede træer på kasernens grønne plæner og pladser. 

Alt omkring naturprojektet på Nordhavnsvej er skabt i tæt dialog med Lokaludvalg og de nærmeste naboer, der bl.a. har fået stor indflydelse på valget af støjskærme. 

Skitser over planteprojektet samt strategien for Bynatur er vedhæftet,

Fakta

  • Der skal plantes omkring 370 træer, 600 buske og 550 klatreplanter. Der lægges 10.000 blomsterløg og udsås omkring 13.000 m2 vilde græsser og urter. Herudover kommer der 3500 barrodsplanter af seks forskellige arter ved den midlertidige park. 
  • Tilplantningen starter i området omkring Ryparken, hvor den foregår fra november 2016 frem til foråret 2017. Det allerførste træ bliver plantet af teknik- og miljøborgmester Morten Kabell d. 2. november 2016. 
  • Den midlertidige park ved Ryparken bliver anlagt i november og december, mens områderne omkring Svanemøllens Kaserne og Strandvænget beplantes fra efteråret 2017 til foråret 2018. 
  • Der er lagt op til en fremtidig vedligeholdelse med omhyggelig pleje af alle arealerne. Områderne vil blive fulgt med særlig stor bevågenhed i en årrække, og på den baggrund vil der blive udarbejdet en plejeplan, som tilgodeser de mange forskellige naturtyper og landskabelige forandringer.
  • Københavns Kommune har involveret Københavns Universitet i planteprojektet langs Nordhavnsvej, idet Universitetet i de kommende tre år vil udføre et stort forskningsprojekt i de nye grønne områder mellem Helsingør Motorvejen og Ryparken. Forskningen vil omhandle brugen af frøblandinger som bunddække ved nyplantning af træer, hvor man ellers typisk udlægger barkflis, og undersøge hvorledes forskellige plejemetoder og tidspunkter for udsåning påvirker væksten mv. Tesen er at det kan være bedre for træernes trivsel og byens natur at man i stedet udsår etableringsafgrøeder omkring træerne. 
  • Projektet har et budget på cirka 14 mio. kroner, og gennemføres i samarbejde med Rambøll A/S, landskabsarkitekterne Schønherr A/S og Anlægsgartner Ebbe Dalsgaard A/S. 
  • Begrebet bynatur blev introduceret med bynaturstrategien, som Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune vedtog i december 2015. Pointen er, at natur ikke kun skal ses som skov og strand, marker og enge i traditionel forstand. Naturen lever også i byen og skal have lov at være i byen mellem huse, forretninger, veje, jernbaner og byggepladser. Det er den vilde og levende natur, som findes overalt, og som ud over at være til glæde for københavnerne og byens gæster også er et vigtigt redskab i forbindelse med kli-matilpasning, infrastruktur og udvikling af byrum. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.