Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Ny Ellebjerg-området tillæg 2

19.01.2015
Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. Ny Ellebjerg-området med forslag til kommuneplantillæg er i høring indtil den 17. marts 2015.

Borgerrepræsentationen vedtog den 11. december 2014 at sende følgende i offentlig høring:

  • Forslag til lokalplan
  • Forslag til kommuneplantillæg

Planerne muliggør et byggeri med boliger  og en mindre del erhverv og indretningen af eksisterende bebyggelse til et privat plejehjem.

Offentlig høring

Planforslagene er i offentlig høring fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Læs materialet og indsend høringssvar i kommunens høringsportal.

Desuden kan materialet fås ved henvendelse til Center for Byplanlægning.

Dine bemærkninger til planforslaget skal være kommunen i hænde senest den 17. marts 2015.

Trykt læseeksemplar

I høringsperioden vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Valby Bibliotek, Annexstræde 2

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013).

Dette skyldes, at planerne ikke muliggør anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag 3 og 4, samt at der ikke er tale om et projekt, der i størrelse og omfang, og i forhold til lokalplanområdets nuværende omfang og karakter får væsentlig indvirkning på dette eller omkringliggende områder eller bebyggelser. I kommunens vurdering indgår, at projektet indpasser sig i det eksisterende kvarter med bl.a. stor hensyntagen til områdets kulturhistoriske miljø. Projektet vurderes endvidere til ikke at give væsentlige trafikale gener.

Indtil den 24. marts 2015 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Klagen indsendes til Center for Byplanlægning, som videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.