Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Nokken i høring indtil 4. april 2014

07.02.2014
Forslag til lokalplan Nokken

Borgerrepræsentationen vedtog den 12. december 2013

  • Forslag til lokalplan Nokken

Forslaget er i offentlig høring fra den 7. februar til den 4.april 2014

Planen fastlægger haveforeningen ‘Nokken’ til kolonihaveformål og haveforeningen ‘Lille Nok’ til nyttehaveformål samt de tilstødende fredede arealer til rekreative formål i sammenhæng med Udviklingsplanen for Amager Fælled. Desuden fastlægges der stier, som indgår i kommunens overordnede net af cykelruter og rekreative stier.

Planforslaget er i offentlig høring fra den 7. februar 2014 til den 4. april 2014

Borgermøde

Kommunen og Amager Vest Lokaludvalg inviterer til borgermøde torsdag den 20. marts 2014 kl. 19-21.
Mødet holdes i Teknik- og Miljøforvaltningens mødecenter, Njalsgade 13, mødelokale 'Kongens Nytorv'.

Her kan du se materialet:

Indtil den 4. april 2014 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Islands Brygge Bibliotek, Njalsgade 15

På planens hjemmeside i kommunens høringsportal kan du hente materialet

På hjemmesiden kan du se og hente forslaget, skrive din mening og sende dine bemærkninger.

Dit høringssvar kan også indsendes til byensudvikling@tmf.kk.dk

Postadresse: Center for Byplanlægning, Postboks 447, 1505 København V, tlf. 33 66 33 66.

Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Dine bemærkninger til lokalplantillægget skal være kommunen i hænde senest den 4. april 2014
 

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Det skyldes, at planen i det væsentlige forudsætter, at de eksisterende forhold fastholdes.

I planforslaget er nærmere beskrevet baggrunden for, at der ikke er udarbejdet miljørapport.
Indtil den 7. marts 2014 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Klagen indsendes til Center for Byplanlægning, som videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.