Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag i Ny Ellebjerg området i høring til 5. februar 2012

11.12.2012
  • ""
Forslag til tillæg til lokalplan 448 Ny Ellebjerg området

Borgerrepræsentationen vedtog den 15.11.2012

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 448 -  Ny Ellebjerg området

Lokalplantillægget skal bringe bestemmelserne om detailhandel i overensstemmelse med Kommuneplan 2011, muliggøre en ekstra andel af boliger samt justere bebyggelsesplanen for 2 ejendomme ved den nordlige forplads til Ny Ellebjerg Station.

Forslaget er i offentlig høring fra den 11. december 2012 til den 5. februar 2013

Her kan du se materialet:

Indtil den 5.2.2012 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet - herunder bekendtgørelsesbrevet og referat af den politiske behandling - i

Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13

Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1

Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3

Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18

Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15

Valby Bibliotek, Annexstræde 2  

På planens hjemmeside og kommunens høringsportal kan du se og hente materialet, skrive din mening og sende dine bemærkninger

Dit høringssvar kan også indsendes til bydesign@tmk.kk.dk

Postadresse:

Center for Bydesign, Njalsgade 13, postboks 447, 1505 København V eller tlf. 33 66 33 66

Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse

Dine bemærkninger til forslaget skal være kommunen i hænde senest den 5. februar 2013

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009). Det skyldes, at lokalplan nr. 448 er miljøvurderet, og at tillægget til lokalplanen kun justerer anvendelsesbestemmelserne og bebyggelsesplanen for delarealer.

I planforslaget er nærmere beskrevet baggrunden for, at der ikke er udarbejdet miljørapport.

Indtil den 8. januar 2013 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Klagen indsendes til Center for Bydesign, som videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.