Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Beauvaisgrunden II i høring indtil den 29. september 2014

10.07.2014
Forslag til lokalplan Beauvaisgrunden II med forslag til kommuneplantillæg

Borgerrepræsentationen vedtog den 18. juni 2014

  • Forslag til lokalplan Beauvaisgrunden II
  • Forslag til kommuneplantillæg

Planerne gør det muligt at udvikle området til et attraktivt område med boliger og serviceerhverv, herunder mulighed for etablering af butikker til pladskrævende varer, samt at området formes med et grønt, bakket landskab med varierede byrum, rekreative kvaliteter og offentlig adgang.

Planforslagene er i offentlig høring fra den 10. juli til den 29. september 2014

Borgermøde

Der vil blive afholdt et borgermøde om planforslagene, torsdag den 4. september 2014

på Lundehusskolen, Lersø Parkallé 152, aula 215, 1. sal i hovedbygningen. Mødet starter kl. 19 og slutter kl. 21.

Her kan du se materialet

Til og med den 29. september 2014 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i 

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Østerbro Bibliotek, Dag Hammarskjölds Allé 19
  • Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227

På planens hjemmeside i kommunens høringsportal kan du hente materialet

På hjemmesiderne kan du se og hente forslagene, skrive din mening og sende dine bemærkninger.

Dit høringssvar kan også indsendes til byensudvikling@tmf.kk.dk

Postadresse: Byens Udvikling, Postboks 348, 1503 København V

Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse eller til tlf. 33 66 33 66.

Dine bemærkninger til planforslagene skal være kommunen i hænde senest den 29. september 2014

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Det skyldes, at planerne ikke muliggør anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag 3 eller 4. Endvidere er der ikke tale om projekter, der i størrelse og omfang og i forhold til lokalplanområdets nuværende omfang og karakter får væsentlig indvirkning på dette eller omkringliggende områder eller bebyggelser.

I planforslagene er nærmere beskrevet baggrunden for, at der ikke er udarbejdet miljørapport.

Indtil den 7. august 2014 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Klagen indsendes til Byens Udvikling (se ovenfor), som videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.