Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Bardenflethsgade II

09.12.2014
Forslag til lokalplan Bardenflethsgade II med kommuneplantillæg er i høring indtil den 2. februar 2015

Borgerrepræsentationen vedtog den 27. november 2014 

  • Forslag til lokalplan
  • Forslag til kommuneplantillæg

Planerne muliggør opførelse af en boligbebyggelse i form af randbebyggelse i 4-6 etager mod Amagerfælledvej Amager Boulevard og Seruminstituttet. Mod Amager Boulevard er den delvis tilbagetrukket. Randbebyggelsen skal beskytte det indre opholdsareal mod trafikstøj. I gården placeres en daginstitution.

Planforslagene er i offentlig høring fra den 8. december 2014 til den 2. februar 2015

 

Borgermøde

Lokaludvalg og Kommunen inviterer til åbent hus tirsdag den 13. januar 2015 kl. 19-21. Mødet finder sted i lokaludvalgets lokaler, Sundholmsvej 8, 2300 København S

Her kan du se materialet:

Til og med den 2. februar 2015 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i 

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15 
  • Sundby Bibliotek, Jemtelandsgade 3

kommunens høringsportal kan du hente materialet

På hjemmesiden kan du se og hente forslagene, skrive din mening og sende dine bemærkninger.
Dit høringssvar kan også indsendes til byensudvikling@tmf.kk.dk
Postadresse: Byens Udvikling, Postboks 348, 1503 København V, tlf. 33 66 33 66.
Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Dine bemærkninger til forslagene skal være kommunen i hænde senest den 2. februar 2015

 

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Det skyldes, at planerne ikke muliggør anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag 3 eller 4. Endvidere er der ikke tale om projekter, der i størrelse og omfang, og i forhold til lokalplanområdets nuværende omfang og karakter får væsentlig indvirkning på dette eller omkringliggende områder eller bebyggelser. I planforslagene er nærmere beskrevet baggrunden for, at der ikke er udarbejdet miljørapport.

Indtil den 5. januar 2015 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Klagen indsendes til Byens Udvikling, som videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.