Arkivnyhed - kan være forældet

Kommunen krævede uretmæssigt, at en borger skulle tilbagebetale over 200.000 kr.

06.02.2013
Borgerrådgiveren har udtalt kritik af kommunen i en sag, hvor en kvinde i en periode på over to år blev stillet over for et uretmæssigt krav om tilbagebetaling af udbetalt kontanthjælp til hendes mor.

Kvinden underskrev i 2001 – inden morens indrejse i Danmark – en erklæring, hvor hun påtog sig den fulde forsørgelse af moren under opholdet i Danmark.

Moren henvendte sig i 2005 til daværende Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning for at spørge til, hvorvidt datteren fortsat var forpligtet til at forsørge hende, og hvor længe dette i så fald ville være gældende.

Kommunens svar var, at det – fordi moren nu havde fået tidsubegrænset opholdstilladelse – ikke længere var et krav, at datteren skulle forsørge hende. Kommunen vejledte selv moren om at henvende sig til dem for at få økonomisk støtte, hvis hun havde brug for det. Det gjorde moren i 2006.

I 2010 modtog datteren imidlertid et krav fra kommunen om tilbagebetaling af den kontanthjælp, moren havde fået udbetalt. Kravet lød på 223.083 kroner og var stillet med henvisning til erklæringen.

Datteren og moren klagede over kravet og henvendte sig i november 2011 til Borgerrådgiveren om selve sagen og fordi, de ikke kunne få svar på deres klage.

Borgerrådgiveren besluttede at iværksætte en undersøgelse af sagen. Inden undersøgelsen var afsluttet, frafaldt kommunen kravet.

Borgerrådgiveren har fundet kommunens vejledning i sagen kritisabel, idet den ikke sikrede, at moren fik tilstrækkelig orientering om, hvilken betydning reglerne på området havde for hende og datteren, og om hvordan hun lettest og mest effektivt kunne opfylde de eventuelle krav, der var/er i lovgivningen.

Borgerrådgiveren har på baggrund af forvaltningens oplysninger fundet, at kravet blev fremsat på et ufuldstændigt grundlag, herunder at sagsoplysningen forud for kravets fremsættelse var utilstrækkelig.

Borgerrådgiver Johan Busse udtaler: ”Jeg finder det stærkt kritisabelt, særligt fordi det ser ud til, at kommunen kun frafaldt det uretmæssige krav på grund af de to borgeres vedvarende og meget tålmodige henvendelser, herunder i sidste ende deres henvendelse til mig”.