Arkivnyhed - kan være forældet

Københavns Kommune indfører midlertidig frikøbsordning

01.04.2017
Som konsekvens af at regeringen har varslet, at der først kommer nyt ejendomsvurderingssystem i 2019-20, indføres midlertidig frikøbsordning

Op gennem 1900-tallet solgte Københavns Kommune ejendomme med en klausul om, at kommunen kunne købe ejendommen tilbage på et senere tidspunkt. Siden 1996 har københavnere, der ejer en sådan bolig eller erhvervsejendom, haft mulighed for at udskyde datoen for tilbagekøbet – eller helt at købe sig fri. 

Prisen for at købe sig fri afhænger bl.a. af ejendommens værdi. Men suspenderingen af det offentlige ejendomsvurderingssystem og det faktum, at boligpriserne i København er steget med ca. 50 % siden 2012 samt at renten er historisk lav betyder, at frikøbsordningen i dag er ude af trit med tiden. 

Københavns Kommune er i henhold til kommunalfuldmagten forpligtet til at forvalte kommunens aktiver på en forsvarlig måde, og bl.a. derfor har Københavns Kommune ændret den nuværende frikøbsordning og indført en ny, midlertidig ordning fra den 1. april 2017. Den midlertidige ordning skal sikre, at indtægterne fra frikøbsordningen fortsat kommer alle københavnere til gode. 

Den nye, midlertidige ordning gælder for alle de 1.200 ejendomme, som kommunen har ret til at købe tilbage. 

”Vi skal sørge for at forvalte byens værdier forsvarligt. Der har vi et ansvar overfor alle københavnere. Det gør vi ikke længere med den nuværende frikøbsordning, fordi den pris, kommunen kan få for et frikøb, ganske enkelt ikke afspejler den reelle markedsværdi. Derfor opdaterer vi ordningen, så den bliver tidssvarende, og så vi lever op til vores forpligtelser”, siger Simon Kaiser, direktør i Københavns Ejendomme & Indkøb.  

Udskydelse kan ske i op til 35 år
Prisen for at købe sig fri af kommunens tilbagekøbsret beregnes bl.a. ud fra ejendommens værdi og den såkaldte kalkulationsrente. 

Med den nye, midlertidige ordning baseres prisen for at frikøbe ejendommen på en vurdering foretaget af en ejendomsmægler/valuar i stedet for den offentlige ejendomsvurdering. Det betyder, at prisen på frikøb vil afspejle ejendommens reelle værdi. Prisen for at udskyde datoen for tilbagekøb baseres fortsat på de offentlige ejendomsvurderinger. Tilbagekøb kan udskydes i op til 35 år fra det aktuelle år.

Samtidig med den nye ordning for frikøb justerer kommunen den såkaldte kalkulationsrente fra 3 % til 2,2 %, så den følger den historisk lave realrente. 

Københavns Kommune vil løbende vurdere den midlertidige ordning, bl.a. når et nyt offentligt ejendomsvurderingssystem træder i kraft.

For mere information
Pressekonsulent og teamleder i Økonomiforvaltningen, Tine Pind Jørum, tlf. 2711 6896.

Læs også mere på www.kobenhavnsejendomme.kk.dk 

FAKTA

Om Københavns Kommunes tilbagekøbsret

 • Fra begyndelsen af 1900-tallet og indtil 2014 har Københavns Kommune solgt en række ejendomme med en ret til at købe ejendommen tilbage – typisk efter 70-100 år og til den oprindelige salgspris. Det er en ret og ikke en pligt for kommunen at købe ejendommen tilbage. 
 • Når en ejendom med tilbagekøbsret handles, tages der almindeligvis højde for tilbagekøbsretten ved fastsættelse af ejendommens pris.
 • Der findes ca. 1200 boliger og erhvervsejendomme i København, som kommunen har ret til at købe tilbage på et givet tidspunkt. Ca. 80 % er boliger, ca. 20 % er erhvervsejendomme.

Om frikøbsordningen

 • I 1996 indførte Københavns Kommune den såkaldte frikøbsordning, der giver københavnerne mulighed for at udskyde eller købe sig fri af tilbagekøbsretten, så ejendommen først kan købes tilbage af kommunen længere ude i fremtiden, eller aldrig igen skal tilbage på kommunens hænder. 
 • Kommunens ret til tilbagekøb kan udskydes flere gange på den enkelte ejendom.

Hvordan fastsættes prisen på frikøb?
Prisen for at udskyde eller købe sig fri af kommunens tilbagekøbsret beregnes ud fra tre faktorer: 

 • Ejendommens værdi i det år, hvor kommunen har ret til at købe ejendommen tilbage – her anvendes de offentlige ejendomsvurderinger i den nuværende frikøbsordning. 
 • Den såkaldte kalkulationsrente, som er med til at beregne den pris, som en ejer skal betale i fx 2016 for at frikøbe en ejendom, som kommunen har ret til at købe tilbage i 2030. 
 • Den oprindelige salgssum – hvis kommunen fx solgte ejendommen i 1980 til 400.000 kr., fratrækkes dette beløb i ejendommens værdi i tilbagekøbsåret, inden den endelige pris for frikøbet udregnes. 

Hvordan ser den midlertidige frikøbsordning ud?

 • De offentlige ejendomsvurderinger er fastfrosset, mens markedsprisen på boliger er steget med ca. 50 % i løbet af de seneste 5 år. Med den nye midlertidige frikøbsordning vurderes ejendommens værdi derfor af en ejendomsmægler/valuar, så prisen på frikøb kommer til at afspejle ejendommens reelle værdi. Prisen på udskydelse baseres fortsat på den offentlige ejendomsvurdering.  
 • Kalkulationsrenten sættes ned fra 3 % årligt til 2,2 % årligt. Fremadrettet vil kalkulationsrenten bliver reguleret hvert år den 1. april, så den følger renteudviklingen. 
 • De to justeringer betyder i praksis, at det vil blive dyrere at købe sig fri af kommunens ret til tilbagekøb – men som udgangspunkt billigere at udskyde kommunens tilbagekøb, end det hidtil har været. 
 • Der kan udskydes i op til 35 år fra det aktuelle år. Og flere gange på den enkelte ejendom. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.