Arkivnyhed - kan være forældet

København optimistisk efter udkast til metroafgørelse

10.10.2013
Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning har nu modtaget Natur- og Miljøklagenævnets udkast til en afgørelse om kommunens påbud til metrobyggepladsen Marmorkirken.

- Med udkastet til afgørelsen fra klagenævnet er det slået fast, at Københavns Kommune har foretaget den nødvendige afvejning mellem hensynet til miljø og sundhed og hensynet til fremdriften af byggeriet. Nævnet har grundlæggende nikket til, at vores beslutning om døgnarbejde var rigtig. Men klagenævnet er også af den opfattelse, at vi kunne have været endnu mere detaljerede i at undersøge, hvor meget de forskellige aktiviteter og maskiner støjer. Derudover oplyser nævnet, at vi ikke må stille krav om, at entreprenøren anvender bestemte maskiner, siger Jens Elmelund, udviklingsdirektør i Teknik- og Miljøforvaltningen.

I udkastet til afgørelsen skriver nævnet bl.a., at der er flere væsentlige mangler, der er lagt til grund for Københavns Kommunes påbud.

- Vi må nu granske nævnets udkast til afgørelse og på den baggrund afgøre, om vi skal komme med yderligere bemærkninger, siger Jens Elmelund.

Udkastet til afgørelsen er nu i høring i 14 dage blandt sagens parter før klagenævnet træffer den endelige afgørelse. Bliver det oprindelige påbud hjemvist, skal der laves et nyt påbud for metrobyggepladsen ved Marmorkirken.

- Når den endelige afgørelse fra klagenævnet foreligger, vil vi naturligvis rette ind og foretage de præciseringer og justeringer, som klagenævnets endelige afgørelse vil nødvendiggøre, siger Jens Elmelund.

Udkastet går specifikt på metrobyggepladsen ved Marmorkirken. Derfor får den som udgangspunkt ikke konsekvenser for de øvrige byggepladser. De øvrige klager er alle sendt videre til klagenævnet. Det er kun nævnet, der kan træffe afgørelser i de sager, og vi afventer forsat deres beslutning.

Baggrund:

  • Den 15. juni gav Københavns Kommune med påbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 42 tilladelse til udvidede arbejdstider på otte af hovedstadens 21 metrobyggepladser. Påbuddene regulerer, hvor længe arbejdet må fortsætte på den enkelte byggeplads, og hvor meget det må støje.
  • Der er efterfølgende klaget over påbuddet til Marmorkirken til Natur- og Miljøklagenævnet, der er øverste instans.
  • Københavns Kommune vurderede oprindeligt, at klager over de nye arbejdstider ikke skulle have opsættende virkning. Vurderingen var, at de nye påbud for metroarbejdspladserne erstattede de gamle, og at byggepladserne derfor ville være helt uden regulering af arbejdstid og støj, hvis klagerne havde opsættende virkning. 
  • Den 31. juli slog Natur- og Miljøklagenævnet imidlertid fast, at en klage over påbuddet for Marmorkirken skulle have opsættende virkning, og at det gamle påbud og arbejdstider i stedet gælder, indtil klagen er afgjort. Indtil da, må der derfor ikke arbejdes efter klokken 18.
  • De udvidede arbejdstider blev ophævet for byggepladsen ved Marmorkirken med det samme.