Arkivnyhed - kan være forældet

Hvidbog om VVM-redegørelsen for Enghave Brygge

16.03.2015
Teknik- og Miljøudvalget tager den 16. marts stilling til Hvidbog over høringssvar om VVM-redegørelsen.

Teknik- og Miljøudvalget skal på udvalgsmøde d. 16/3 tage stilling til den Hvidbog, som Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Trafikstyrelsen, der er VVM-myndighed på søterritoriet, har udarbejdet over høringssvarene til VVM-redegørelsen for Enghave Brygge. VVM-redegørelsen klarlægger de miljømæssige konsekvenser og udfordringer ved projektet og fast-lægger rammerne for, hvordan de skal håndteres i anlægsfasen. 

Der er indkommet 40 høringssvar til VVM-redegørelsen for Enghave Brygge. Hovedparten af hø-ringssvarene udtrykker modstand mod projektet og bekymring for den miljømæssige påvirkning. 

Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet høringssvarene i samarbejde med Trafikstyrelsen, der er VVM-myndighed på søterritoriet (havnen), og behandler samtlige 40 høringssvar i Hvidbogen. Høringssvarene samler sig i 14 overordnede temaer med størst fokus på: 

  • Opfyldning i havnen og manglende undersøgelser af alternativer hertil
  • Håndtering af forurenet jord og risiko for spredning af forurenet havnesediment
  • Vandgennemstrømning og vandkvalitet
  • De fremtidige rekreative forhold 

Trafikstyrelsen har meddelt, at det såkaldte 0-alternativ er det eneste relevante alternativ i forhold til Kommuneplanen, som er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation.

De mange bemærkninger har medført, at forvaltningen har gennemført en ekstra grundig gennemgang af miljøpåvirkningerne for så vidt angår jordforurening, sedimentspredning i havnen og anlægsstøj. Forvaltningen har inddraget uafhængig rådgivning i denne proces. Det har givet anledning til skærpelser af de krav, som vil blive stillet til bl.a. håndtering af forurenet jord og anlægsstøj. 

På den baggrund vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen og Trafikstyrelsen, at Enghave Brygge-projektet kan gennemføres uden væsentlige miljøpåvirkninger, når de identificerede miljømæssige problemstillinger bliver håndteret som beskrevet i VVM-redegørelsen og Hvidbogen. Det vil forvaltningen fortløbende sikre igennem udstedelsen af tilladelser, tilsyn og kontrol. 

”Der er tale om et ekstraordinært stort projekt, hvor vi anlægger en ny bydel på størrelse med Christianshavn. Det kan ikke undgås, at så omfattende et anlægsprojekt vil medføre miljømæssige udfordringer. Vi har gennemført en ekstra gennemgang af miljøpåvirkningen, og derfor ved vi nu med VVM-redegørelsen og Hvidbogen meget klart, hvordan anlægsarbejderne skal finde sted, og hvilke krav og betingelser, der skal stilles. Min forvaltning står sammen med Trafikstyrelsen som garant for, at de krav vil blive stillet og overholdt,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL). 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.