Arkivnyhed - kan være forældet

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 158 Amagerbrogade er i høring indtil den 10. januar 1014

11.11.2013
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 158 Amagerbrogade

Borgerrepræsentationen vedtog den 31. oktober 2013 

• Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 158 Amagerbrogade

Lokalplanområdet omfatter den sydlige del af lokalplanområdet Amagerbrogade - mellem Englandsvej/Øresundsvej og Vejlands Allé/Greisvej. I området ændres anvendelsen således, at stueetager, udover publikumsorienterede serviceerhverv såsom butikker, restauranter og lignende, fremover kan anvendes til liberale erhverv, såsom pengeinstitutter, ejendomsmæglervirksomhed, klinikker og lignende.

Planforslaget er i offentlig høring fra den 11. november 2013 til den 10.januar 2014

Borgermøde

Kommunen og Lokaludvalg inviterer til borgermøde onsdag den 20. november 2013 kl. 19-21.

Mødet Cafeen i Beta, Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 6. 2300 København S

Planforslaget er i offentlig høring fra den 14. november til den 31. januar 2014

 

Her kan du se materialet:

Indtil den 10. januar 2014 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i       

• Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13

• Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1

• Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3

• Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18

• Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15.

• Sundby Bibliotek, Jemtelandsgade 3

• Bibliotekshuset, Rodosvej 4

På planens hjemmeside og kommunens høringsportal kan du hente materialet

På hjemmesiderne kan du se og hente forslagene, skrive din mening og sende dine bemærkninger.

Dit høringssvar kan også indsendes til bydesign@tmf.kk.dk

Postadresse: Center for Bydesign, Postboks 447, 1505 København V, tlf. 3366 3366.

Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Dine bemærkninger til forslaget skal være kommunen i hænde senest den 10. januar 2014.

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009). Det skyldes, at der er tale om justering af bestemmelser om serviceerhverv i forhold til lokalplanbestemmelserne for eksisterende bebyggelse.

I planforslaget er nærmere beskrevet baggrunden for, at der ikke er udarbejdet miljørapport.

Indtil den 09.12.2013 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Klagen indsendes til Center for Bydesign, som videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.