Arkivnyhed - kan være forældet

Fejl fra 2013 giver kritik, men ikke anledning til personalesager

01.07.2016
I en advokatundersøgelse får kommunen kritik for håndtering af drabet i 2013 på Ringbo. Det giver dog ikke anledning til personalesager.

Advokatfirmaet Norrbom Vinding har undersøgt Københavns kommunes håndtering af en række forhold på det nu lukkede bosted Ringbo. Baggrunden for undersøgelsen var, at Socialborgmester Jesper Christensen for godt et år siden bad kommunens borgerrådgiver om at undersøge en række kritikpunkter, som var fremkommet i en henvendelse gennem kommunens whistleblowerordning.

Henvendelsen handlede først og fremmest om, hvordan forskellige forhold efter det tragiske drab på Ringbo i 2013 blev håndteret.

Borgerrådgiveren konstaterede efter et års undersøgelser, at kommunen havde begået en række fejl. Borgmesteren fik derfor det uvildige advokatfirma Norrbom Vinding til at gennemgå sagen, for at vurdere om den gav anledning til at rejse ansættelsesretslige sager.

Advokatundersøgelsen har været fortrolig, mens de omtalte medarbejdere er blevet hørt. Nu offentliggøres den, og konklusionen er, at nogle af de undersøgte forhold er uheldige eller kritisable. Sikkerhedsprocedurerne på Ringbo tilbage i 2013 var ikke tilstrækkelige, hvilket også følger af tidligere afgørelser i Arbejdstilsynet og Arbejdsmiljøklagenævnet. Og det blev ikke dokumenteret, at arbejdsmiljørepræsentanten har været inddraget i APV-arbejdet. Desuden er der givet oplysninger om politianmeldelser og risikovurderinger, der ikke umiddelbart er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Endelig har en domsanbragt beboer fået udvidet sin uledsagede udgang, uden at man har afventet Statsadvokatens tilladelse. Ingen af forholdene er dog så alvorlige, at det efter advokatundersøgelsens anbefalinger bør have ansættelsesretlige konsekvenser for nogle af de implicerede.

Undersøgelsens anbefalinger

Norrbom Vinding peger i forlængelse af undersøgelsen på tre anbefalinger, som kommunen vil følge:

  1. At det indskærpes for medarbejderne i Socialforvaltningen, at de for at undgå misforståelser skal udvise omhu med at give rigtige og retvisende oplysninger.
  2. At det indskærpes, at det skal dokumenteres, at arbejdsmiljøorganisationerne har været inddraget i hele processen, når der laves arbejdspladsvurderinger.
  3. At forvaltningen skal sikre, at der ikke fremover kan ske fejl omkring overholdelsen af beboeres domsvilkår.

Det videre arbejde med anbefalingerne står beskrevet i det vedlagte notat om opfølgning på anbefalinger i advokatundersøgelse.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.