Arkivnyhed - kan være forældet

Eksperttænketank for Integration: Ungeteam skal hjælpe etnisk minoritetsunge

18.06.2013
Etnisk minoritetsunge falder ofte fra på erhvervsuddannelserne og har svært ved at finde en praktikplads.

Københavns Kommunes Eksperttænketank for Integration vil problemerne til livs og anbefaler blandt andet et ungeteam, der skal fungere som ligebehandlingsambassadører og være bindeled mellem de unge og kommunen.  Manglende praktikpladser, frafald og i nogle tilfælde utilstrækkelige faglige kompetencer fra folkeskolen. Det er de centrale udfordringer, når det handler om ligebehandling af etniske minoritetsunge på erhvervsuddannelserne. 

Manglen på praktikpladser er en barriere, som mange unge – men især minoritetsunge bliver stoppet af i deres erhvervsuddannelsesforløb. Kun 33 procent af eleverne med anden etnisk baggrund end dansk finder en praktikplads, mens tallet er 48 procent blandt de etnisk danske unge. 

Ungeteam skal bane vejen

Københavns Kommunes Eksperttænketank for Integration, ETI, har på baggrund af de kedelige tal udarbejdet seks anbefalinger, der skal fremme ligebehandlingen af de unge på erhvervsuddannelserne. Og et centralt forslag er oprettelse af et ungeteam, der – inspireret af en ordning i London – skal bestå af et team af unge borgere, der skal iværksætte aktiviteter, møder, projekter og lignende, der sætter diskrimination og ligebehandling på dagsordenen, dér hvor de unge er. Derudover er ideen, at teamet skal fungere som bindeled mellem kommunen og unge og give sparring til forvaltningerne i kommunen samt andre relevante aktører, i forhold til, hvordan man bedst når de unge med forskellige indsatser. 

”Vi er ikke gode nok til at inddrage de unge i udviklingen af nye tiltag, så der er en risiko for, at vores indsatser ikke nødvendigvis matcher de unges behov,” siger formanden fra ETI, Agi Csonka, og fortsætter: ”Unge er bedre til at tale om tingene, så andre unge synes, det er relevant. I London arrangerer unge-teamet temamøder om ligebehandling og diskrimination, som har stor tilslutning fra de unge, som det handler om. Og samtidig uddanner man nogle kvikke unge fra de udsatte boligområder til at være igangsættere, og det er nogle kompetencer, de i høj grad også kan bruge senere i livet.”

Målrettet indsats til de fagligt og sprogligt svage

To andre centrale anbefalinger fra tænketanken omhandler dels en mere målrettet dansk- og matematikundervisning i grundskolen til de etniske minoritetsunge, der vil fortsætte på en erhvervsuddannelse, dels en forbedring af undervisernes danskkompetencer på erhvervsskolerne.  

 ETI’S SEKS ANBEFALINGER

 

Informations- og rådgivningspakker

Udarbejdelse af en videns- og rådgivningspakke om ligebehandling og diskrimination målrettet erhvervsskoleeleverne og de ledere og medarbejdere, der arbejder med de unge. 

Ungeteam

Etablering af et team af unge med forskellige etniske baggrunde, som ansættes i Københavns Kommune. De unges opgave vil være at iværksætte aktiviteter, der sætter diskrimination og ligebehandling på dagsordenen, dér hvor de unge er. Derudover skal teamet give sparring til forvaltningerne og andre, i forhold til hvordan man bedst når de unge med forskellige indsatser. Teamet kan fx rekrutteres blandt unge fra udsatte boligområder. 

Bedre undervisning i dansk som andetsprog på erhvervsskolerne

Erhvervsskolerne bør styrke undervisernes kompetencer inden for dansk som andetsprog ved at uddanne flere lærere som andetsprogslærere. 

Opkvalificering af de fagligt svage elever i udskolingen

I samarbejde mellem grundskolerne og erhvervsuddannelserne kan der etableres uddannelsesforløb i udskolingen, fx i dansk og matematik, som er rettet specifikt mod etniske minoritetsunge, der ønsker at fortsætte på en erhvervsuddannelse. Det kunne være en mulighed med en forsøgsordning på én af Københavns Kommunes udslusningsskoler. 

Samarbejde med mangfoldighedschartervirksomheder om praktikpladser og fritidsjob

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen bør rekruttere 7-10 mangfoldighedschartervirksomheder til et særligt praktik- og/eller fritidsjobprogram, hvor mangfoldighedschartervirksomhederne forpligter sig til at tage etniske minoritetsunge i praktik eller fritidsjob.

Praktikpladser som kombinationsforløb

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen bør understøtte kombinationsforløb, hvor kommunen og en eller flere private virksomheder deler en elevs praktikforløb mellem sig, således at dele af praktikperioderne gennemføres i kommunen, mens andre perioder gennemføres i private virksomheder. Københavns Kommune bør undersøges om, der kan søges dispensation for lovgivningen og etableres en række kombinationspraktikpladser, der er øremærkede etniske minoritetsunge.                                                

Læs mere om ETI

Kontaktperson: Gry Pedersen, WQ89@bif.kk.dk