Arkivnyhed - kan være forældet

Der bliver gravet i Københavns veje, mens vi holder sommerferie

06.07.2016
Ferietiden betyder færre biler på vejene og mindre trafik i byen. Derfor placeres flere grave- og vejarbejder i sommerferieperioden.

Sommeren er over os, og det er ferietid for de fleste. Det betyder færre biler på vejene og mindre trafik i byen. Derfor placeres flere grave- og vejarbejder i sommerferieperioden, hvor der er mindre pres på trafikken.

Selvom der er fuld gang i byggeriet i København, og der samtidig arbejdes på højtryk for at genoprette den nedslidte københavnske infrastruktur, så har København stort fokus på at sikre en god fremkommelighed på vejene for byens mange trafikanter.

'Det er en helt bevidst strategi fra Teknik- og Miljøforvaltningens side at placere flere af de store gravearbejder i ferieperioder, hvor der er mindre pres på trafikken. Det giver færre genedage i den almindelige hverdagstrafik, hvor hundredtusindvis af trafikanter skal frem til arbejde og uddannelse,' siger centerchef Steffen Rasmussen fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Erfaringerne viser nemlig, at trafikken falder mellem 15-25 % i sommerferieperioden, så det er oplagt at bruge ferieperioden til dels at få igangsat eller afviklet flere gravearbejder, dels at skrue op for aktiviteterne på nogle af de længerevarende vejarbejder, som er i gang i byen. Ud over at trafikpresset bliver mindre, er det også i de lyse, varme måneder mere attraktivt for bilister at skifte bilen ud med cykel eller kollektiv transport, hvor deres normale rute er afspærret.

'Strategien medfører naturligvis, at vi vil opleve en stigning i gravearbejderne i København i denne periode. Men vores erfaring er trods alt, at borgerne faktisk synes, det er en god idé at gøre det sådan. De kan godt se meningen med på den måde at reducere antallet af genedage i hverdagstrafikken resten af året,' siger Steffen Rasmussen.

Antallet af genedage i byen reduceret

Der er ca. 10.000 gravearbejder om året i København, hvilket uvægerligt giver udfordringer i trafikken. Alligevel er det blevet en del lettere for biler, busser, cyklister og fodgængere at komme frem igennem byen. Antallet af såkaldte genedage, hvor trafikken bliver væsentligt generet af vejarbejder, er nemlig blevet nedbragt betragteligt, netop fordi graveaktiviteter i højere grad placeres i ferieperioder, hvor trafikpresset er mindre, og anlægsarbejder bliver gennemført hurtigere fx ved at afspærre totalt for gennemkørende trafik.

Desuden samarbejder kommunen med eksterne aktører som fx HOFOR og DONG Energy om at sikre fremkommeligheden for borgere og pendlere og stiller med den nye vejlov, som blev vedtaget for et år siden, skrappere krav om bedre koordinering, fremdrift og overholdelse af tidsfrister.

Orientering om trafikken

Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer Københavns pendlere gennem kommunens app ”Trafikken Hovedstaden”, via DR P4 og Trafikken Hovedstadens twitterprofil. Man kan også finde alle de større gravearbejder på Trafikken Hovedstadens hjemmeside og alle godkendte gravetilladelser på Københavnerkortet på kommunens hjemmeside.

 

Vejarbejder hen over sommerperioden

Som følge af strategien vil københavnerne og byens turister denne sommer opleve flere vejarbejder, som vil påvirke trafikken på de større veje i København. Heriblandt:

 • Vejlands Allé skal have lagt ny asfalt i begge retninger mellem Ørestads Boulevard og Amagermotorvejen. Arbejdet løber fra den 11/6 – 17/7, men bevæger sig først ud på motorvejsstrækningen d. 27/6, når skolerne er gået på sommerferie. Arbejdet på motorvejsstrækningen forventes at være afsluttet d. 6/7. I den resterende periode vil der være en vejbane åben i hver retning.
 • Den inderste del af Frederikssundsvej skal have ny, støjreducerende asfalt. Det medføjer døgnarbejde i ni døgn og afspærring på Frederikssundsvej mellem Svanevej og Peter Ipsens Allé i perioden 18.-26. juli. Afspærringen gælder for al bus- og biltrafik, fodgængere og cyklister vil fortsat kunne færdes på strækningen.
 • Sydhavnsgade / Scandiagade skal have bedre fodgængerovergange og cykelforhold, og efterfølgende skal asfaltbelægningen på kørebanen udskiftes.
 • Enghavevej ved Sydhavn Station skal have bedre fodgænger- og cykelforhold, og efterfølgende skal asfaltbelægningen på kørebanen udskiftes, fra Vesterbrogade til Sydhavnsgade.
 • P. Knudsensgade skal have bedre cykelforhold og svingbaner i krydset ved Sydhavnsgade, og efterfølgende skal asfaltbelægningen udskiftes.
 • Stubmøllevej skal have nye cykelstier, og efterfølgende skal kørebanen have udskiftet asfaltbelægningen.
 • Amager Fælledvej skal skybrudssikres og have nye asfaltbelægninger.
 • Roskildevej skal have udskiftet asfaltbelægningerne på kørebaner og cykelstier.
 • Valby Langgade skal have udskiftet asfaltbelægningerne på kørebaner og cykelstier.
 • Mørkhøjvej er lukket for biler og busser ved kommunegrænsen, fordi broen skal totalrenoveres.
 • Sølvgade skal have udskiftet asfaltbelægningen på kørebanen.
 • Bredgade skal skybrudssikres og have nye fjernvarmerør.
 • Christians Brygge skal have bedre fodgængerarealer med havnepromenade.
 • Niels Juels Gade skal have udskiftet fjernvarmerørene.
 • Bernstorffsgade asfaltbelægningen ved busterminalen skal udskiftes. Derfor bliver busstoppestedet sløjfet midlertidigt, hvilket betyder, at busserne i stedet stopper i køresporet Bernstorffsgade i nordgående og i Tietgensgade i syd/østgående retning over for Tivoli.
 • Alle buslæskure i hele København udskiftes hen over sommeren.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.