Arkivnyhed - kan være forældet

Den seneste opgørelse over klager til Socialforvaltningen

11.06.2017
Sidste år var der flere borgere, der klagede over deres afgørelser i sager hos Socialforvaltningen end i 2015.

Det viser den seneste klagestatistik for 2016, som blev fremlagt for Socialudvalget ved deres seneste udvalgsmøde. 

Der er to slags klager, som indgår i denne klagestatistik. Den ene slags hedder realitetsklager og er klager over selve afgørelsen. Her modtog Socialforvaltningen i 2016 i alt 2.049 klager, mens det tilsvarende tal for 2015 var 1859 klager. Det vil sige en stigning på 9,3 procent. 

Den største stigning i realitetsklager er sket på Borgercenter Handicaps område. Her kan en af forklaringerne være de udfordringer, som Borgerrådgiveren har beskrevet i sit notat fra marts i år. Desuden har Borgercenter Handicap haft fokus på nedbringelse af sagsbunker og derfor har afgjort betydeligt flere sager end normalt. 

Realitetsklager dækker oftest over enkeltydelser, merudgifter til børn og voksne med handicap, personlige hjælpemidler og forældres tabte arbejdsfortjeneste i forbindelse med pasning af egne børn. Det er områder med komplicerede lovregler og ydelser, der har afgørende betydning for borgerens økonomiske og sociale forhold.

Den anden slags klager hedder formalitetsklager og dækker over klager over selve sagsbehandlingen. I 2016 modtog forvaltningen 486 formalitetsklager, mens tallet i 2015 var 448. Så her er der tale om en stigning på ca. 7,8 procent. 

Formalitetsklagerne dækker typisk over ydelser efter serviceloven, boliganvisning, tandbehandling og midlertidige botilbud. 

Socialforvaltningen arbejder løbende på at nedbringe antallet af klager. Eksempelvis arbejder Borgercenter Handicap med at forenkle sagsgange, så både borgere og medarbejdere oplever en mere smidig sagsbehandling.  

Derudover bruger sagsbehandlere metoden Styrket borgerkontakt, hvis formål er at borgerne oplever sagsbehandlingen og borgerbetjeningen som meningsfuld, imødekommende og respektfuld.

Socialforvaltningen har desuden to såkaldte Task forces, der arbejder med at nedbringe sagsbehandlingstiden. Det er fleksible enheder, der kan sættes ind på forskellige områder i sagsbehandlingen for at nedbringe bunker af sager, mens de søger at forkorte sagsbehandlingstiderne og griber ind ved begyndende bunker. Desuden har disse task forces fokus på at forberede implementering af ny lovgivning, der ofte medfører sagsbunker.

Tallene dækker over klager på myndighedsområdet og derfor ikke klager over døgn- og dagtilbud under forvaltningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.