Arkivnyhed - kan være forældet

Borgerrepræsentationen godkendte Strukturudvalgets rapport

21.12.2012
Alle partier i Borgerrepræsentationen vedtog samtidig på mødet den 13.december et ændringsforslag, der bringer arbejdet videre.

På mødet i Borgerrepræsentationen den 13. december blev rapporten behandlet og godkendt, som et grundlag for de videre drøftelser og overvejelser om fremtidig styreform samt udvalgs- og forvaltningsstruktur. Med ændringsforslaget, som kan implementeres inden for den nuværende udvalgs- og forvaltningsstruktur, blev det besluttet, at der skal ses nærmere på: 

  • en styrket decentral forvaltningsorganisering med administrative forenklinger, herunder bl.a. mere gennemskuelig borgeradgang, større mulighed for borgerinddragelse og lokal forankring.  
  • hvordan kommunens tværgående enheder bedst placeres
  • hvordan de konkrete snitfladeudfordringer mellem forvaltningerne, herunder særligt på velfærdsområdet kan løses, så både kvalitet og effektivitet forbedres for borgerne.
  • hvordan Borgerrepræsentationens arbejdsbetingelser forbedres efter næste kommunalvalg. 

Strukturudvalget, som består af 11 politikere fra Borgerrepræsentationen, blev nedsat den 31. maj 2012 og har i de forgangne måneder drøftet den fremtidige opgaveløsning. Udvalget er blevet præsenteret for oplæg fra kommunens tværgående enheder og forvaltninger. 

Oplæggene har dannet baggrund for Strukturudvalgets drøftelser af, hvordan en ny organisering i højere grad kan understøtte en sammenhængende indsats for borgerne og en mere effektiv opgaveløsning og indgår i den endelige rapport.  

Læs rapport og ændringsforslag