Arkivnyhed - kan være forældet

Borgerrådgiveren undersøger kommunens udstedelse af administrative bøder ved forsinket folkeregistrering

26.02.2018
Konkret klage over Folkeregisterets praksis for udstedelse af bøder ved forsinket folkeregistrering fører til undersøgelse.

En konkret klage over Folkeregisterets praksis for udstedelse af administrative bøder ved forsinket folkeregistrering har fået Borgerrådgiveren til at iværksætte en undersøgelse.

I den konkrete klagesag konkluderede Borgerrådgiveren, at kommunens praksis for udstedelse af disse bøder ikke er i overensstemmelse med lovgivningen.

Det er en forudsætning for bødestraf ved for sent anmeldt flytning, at borgeren har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. I den konkrete sag fremgik det af kommunens oplysninger, at der på intet tidspunkt blev foretaget en vurdering af, om de subjektive betingelser for bødeforlægget var til stede, og altså om fristoverskridelsen skyldtes, at borgeren handlede forsætligt eller groft uagtsomt. Borgerrådgiveren fandt dette meget kritisabelt.

Borgerrådgiveren konkluderede i den konkrete sag generelt, at kommunen ikke har hjemmel til at udstede bødeforlæg uden at vurdere, om de subjektive betingelser i den enkelte sag er opfyldt. Det er ikke nok at konstatere, at registreringen er sket for sent. Forsinkelsen skal også i strafferetlig forstand kunne tilregnes og bebrejdes borgeren. Kommunen har heller ikke hjemmel til at sende en sag til politiet uden at forholde sig aktivt til, om der er grundlag for strafferetlig forfølgelse.

Der kan være flere tilfælde, hvor det er udelukket at udstede et bødeforlæg, f.eks. hvis der alene er tale om simpel uagtsomhed, eller hvis fristoverskridelsen skyldes forhold, som borgeren ikke har ansvar for eller været vidende om mv.

”I den konkrete sag udstedte kommunen bødeforlæg til en borger på 97 år, som kommunen selv har flyttet fra et plejehjem i kommunen til et andet, og som oven i købet lider af demens og har flere andre diagnoser af mental og fysisk art og efter det oplyste har brug for hjælp for at være selvhjulpen. Der er altså tale om en borger, der er i kommunens system, og som flytter mellem to kommunale plejehjem i kommunen. Denne borger har været så godt stillet, at en partsrepræsentant gentagne gange og til sidst gennem Borgerrådgiveren har fastholdt, at bøden var urimelig, men mange borgere er berørt, det ved vi fra klager, og endnu flere kunne potentielt blive det i fremtiden”, siger borgerrådgiver Johan Busse og fortsætter:

”Kommunen skal overholde loven, og det sker efter min vurdering ikke på dette område. Hverken i den konkrete sag eller generelt. Jeg har derfor iværksat et tilsyn for at gøre mit til at bringe forholdene i orden.”

Formanden for Borgerrådgiverudvalget Susan Hedlund (S) tilføjer: ”Vi skal behandle byens borgere på en ordentlig måde, og forvaltningerne skal overholde loven. Jeg er derfor meget tilfreds med, at Borgerrådgiveren går ind i sagen og gør sit for at bringe forholdene i orden.”

Borgerrådgiveren har stillet en række spørgsmål og har bl.a. bedt om at få oplyst, hvordan administrationen af området tilrettelægges fremadrettet, så det sikres, at kommunen foretager en konkret vurdering i alle tilfælde, inden der udstedes et bødeforlæg. Borgerrådgiveren har desuden spurgt til, hvilken konsekvensvurdering og bagudrettet genopretning kommunen vil foretage på baggrund af sagen.

Læs Borgerrådgiveren høringsbrev til forvaltningen
Borgerrådgiverens undersøgelse vil blive afsluttet med en rapport, der offentliggøres.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.