Arkivnyhed - kan være forældet

Borgerne skal kende deres ret til ikke at inkriminere sig selv

11.10.2012
Borgerrådgiveren har udtalt kritik af kommunen i en sag, hvor en mand var mistænkt for uretmæssigt at modtage en offentlig ydelse. Kommunen undlod fejlagtigt at vejlede manden om, at han ikke havde pligt til at udtale sig, og forringede herved hans retssikkerhed.

Borgerrådgiveren har undersøgt kommunens sagsbehandling i forbindelse med, at kommunen mistænkte en mand for uretmæssigt at modtage en offentlig ydelse under et ophold uden for Danmark. Kommunen indkaldte manden til et møde med det formål at undersøge bopælsregistreringen. Under mødet undlod kommunen fejlagtigt at vejlede manden om, at han havde ret til ikke at udtale sig, hvilket følger af reglen i tvangsindgrebslovens § 10. 

Ved konkret mistanke om, at der er begået en lovovertrædelse, som kan medføre straf, er kommunen efter reglen forpligtet til at vejlede om, at man ikke har pligt til at give oplysninger, som kan have betydning for bedømmelsen af den formodede lovovertrædelse (hvilket vil sige et forbud imod, at borgere tvinges til at kaste skyld på – eller inkriminere – sig selv). 

Borgerrådgiveren har fundet den manglende vejledning kritisabel, da manden derved blev stillet dårligere end lovgivningen tilsikrer. 

Borgerrådgiveren har henstillet til, at Københavns Borgerservice, Den Fælles Kontrolgruppe fremadrettet inddrager reglen i sin sagsbehandling. 

Manden blev heller ikke forud for mødet orienteret om, hvad mødet nærmere skulle dreje sig om, eller hvilke oplysninger kommunen var i besiddelse af. Kommunen handlede herved i strid med god forvaltningsskik. 

Kommunen burde endelig forud for mødet have overvejet, om manden skulle have besked om, at der blev indsamlet oplysninger om ham. Denne overvejelse fandt ikke sted. 

Persondatalovens særlige regler om oplysningspligt i §§ 28-30 betyder at borgerne har ret til at modtage besked fra myndigheder om, at der indsamles oplysninger om dem – også fra dem selv. Myndigheden kan undlade at oplyse borgeren om det, men det kræver en konkret vurdering af blandt andet hensynet til det offentliges interesser. En sådan afvejning bør fremgå af sagens dokumentation. 

Københavns Borgerservice, Den Fælles Kontrolgruppe har lovet at sikre, at den fremtidige sagsbehandling lever op til de nævnte krav.