Arkivnyhed - kan være forældet

Bekendtgørelse af tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2011 - Indre Nordhavn

12.12.2013
Borgerrepræsentationen har på mødet den 28. november 2013 vedtaget tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2011 – Indre Nordhavn

Kommuneplantillægget fastlægger rammer for tre områder i Indre Nordhavn på Østerbro.

Retsvirkninger
I medfør af planlovens § 12, stk. 2 kan kommunen i byzone modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser.

I medfør af planlovens § 12, stk. 3 kan kommunen i byzone og i sommerhusområde modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel.

Forbuddene kan dog ikke nedlægges, hvis det pågældende areal er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. Forbud efter § 12, stk. 3 kan heller ikke nedlægges, hvis området i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over retlige spørgsmål i forbindelse med kommuneplanen. Dette fremgår af planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Retlige spørgsmål kan være spørgsmål om planens tilvejebringelse og forhold til planloven. Øvrige spørgsmål kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Eventuel klage skal være indgivet skriftligt til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV (eller pr. e-mail til nmkn@nmkn.dk) inden 4 uger fra dags dato. Det fremgår af planlovens § 60, stk. 1.

Natur- og Miljøklagenævnet behandler kun en evt. klage, hvis klager indbetaler et gebyr (500 kr. for enkeltpersoner og 3000 kr. for andre). Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning på gebyret. Nævnet begynder ikke at behandle klagen, før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Retssag vedr. spørgsmål om planen skal anlægges inden 6 måneder fra dags dato. Det fremgår af planlovens § 62, stk. 1.

Fremlæggelse
Kommuneplantillægget kan indtil den 9. januar 2014 ses følgende steder:
- Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1, 1602 København V
- Borgerservice Sundby, Reberbanegade 3, Amager Centret 200-3, 1. sal, 2300 København S
- Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18, 2400 København NV
- Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K, Att.: Afdeling KLM, Vibeke Hau 
- Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227, 2100 København Ø

Kommuneplantillægget kan ligeledes ses på www.kk.dk/kp11