Arkivnyhed - kan være forældet

Bedre styr på gravearbejder i København

12.02.2015
Teknik- og Miljøforvaltningens status over gravearbejder i 2014 viser, at der blev givet næsten 10.000 gravetilladelser i København

Stor set alle københavnere oplever det. Det samme gør de mange pendlere og handlende, som hver dag bruger byen. Gravearbejder, som gavner byens udvikling, men forstyrrer det normale flow i trafikken. Teknik- og Miljøforvaltningens status over gravearbejder i 2014 viser, at der sidste år blev givet næsten 10.000 gravetilladelser i København, og sammenlagt var der over 250.000 ”genedage”, dvs. dage, hvor et vejarbejde forstyrrede trafikken. 

”Det er rigtig mange genedage, og det må kunne gøres bedre. Derfor har vi indledt et tæt samarbejde med Danske Anlægsentreprenører og de store ledningsejere, for at vi sammen kan finde løsninger, der kan give en bedre fremkommelighed,” siger Ivan Partov, der er enhedschef for gravetilladelser i Københavns Kommune. 

Ny vejlov skal give færre genedage

Ivan Partov peger på, at det store problem er de genedage, hvor gravearbejdet står stille, fordi gravearbejdet ikke gøres helt færdigt. Men det kan kommunen ændre på med den nye vejlov, der blev vedtaget i Folketinget før jul, og som træder i kraft 1. juli.

”Vejloven giver os et nyt instrument til at få ledningsejere og entreprenører til at koordinere gravearbejderne bedre, for fremover kan vi tildele en bod, hvis arbejdet ikke gøres færdigt til tiden. Hvis tingene står stille for længe, kan vi tage bødeblokken frem, eller vi kan vælge at få arbejdet gjort færdigt for graveaktørens regning, hvis han ikke selv sørger for det. Men vi håber på, at det samarbejde, vi har indledt, mindsker behovet for at gøre brug af bødeblokken,” siger Ivan Partov.

Flest opgravninger på fortov

Statusopgørelsen over gravetilladelser i 2014 viser desuden, at det ikke er den kørende trafik, der er værst ramt af vejarbejder, selv om mange bilister måske oplever det sådan. 69 procent af gravearbejderne foregik på fortov, 24 procent på kørebanen og syv procent på cykelstier.

Den vej, der har været mest belastet i 2014, var Tuborgvej – dvs. det er den, hvor trafikken har været mest påvirket af gravearbejderne – mens Frederikssundsvej har lagt areal til det højeste antal opgrav-ninger, men uden at det har skabt lige så store trafikale gener som på fx Tuborgvej. 

Endvidere kan man se, at den nye vejlov allerede har ændret på graveaktørernes adfærd. Nu oplever København et markant fald i antallet af gravearbejder, der opstartes uden en tilladelse.

”Vi ser ikke længere ser gravearbejder, hvor tilladelserne ikke er på plads, hvilket har været et hyppigt problem førhen. Her har den nye vejlov allerede haft en præventiv effekt, siger Ivan Partov.

Københavns Kommune har netop ansat flere vejinspektører til at overvåge gravearbejderne i de forskellige bydele. Vejinspektørerne skal følge de enkelte entreprenører og ledningsejere for at se, om tidsfristerne bliver overholdt, og samarbejde om at finde løsninger, der kan mindske antallet af unødige genedage.