Arkivnyhed - kan være forældet

Anlægsarbejdet af Ny Amagerbrogade starter 4. september

04.09.2017
Renoveringen medfører omlægninger i trafikken, midlertidige gangbroer og varelevering andre steder end hidtil.

Til gengæld kan beboere og erhvervsdrivende glæde sig til Ny Amagerbrogade, som i slutningen af november 2018 vil fremstå som en mere attraktiv strøggade med bredere cykelstier, færre biler og flere træer.

Renoveringen af Amagerbrogade på strækningen fra Christmas Møllers Plads til Englandsvej/Øresundsvej har været ventet længe, og projektet har skiftet karakter et par gange undervejs i planlægningsfasen. Efter den første projektering i 2014, blev det i forbindelse med Københavns Kommunes store skybrudsplan besluttet at udvide anlægsprojektet med en skybrudsløsning, men sidste år måtte kommunen og HOFOR erkende, at skybrudsløsningen både økonomisk, juridisk og anlægsmæssigt var nærmest umulig at gennemføre.

Renoveringen kan stadig nås inden for den oprindelige tidsplan, og med anlægsstart 4. september forventes Ny Amagerbrogade at stå færdig til november næste år. Det omfattende anlægsprojekt betyder dog, at beboere, handlende og trafikanter på Amagerbrogade må ruste sig med tålmodighed, imens arbejdet står på. Både biltrafik og bustrafik bliver omlagt undervejs, ligesom cyklister og fodgængere skal færdes via midlertidige stier samt gangbroer til og fra beboelsesopgange og forretninger.

'Det kan desværre ikke undgås, at man vil opleve en del gener på Amagerbrogade i det kommende år. Det bliver sværere at komme frem, og der kommer en hel del støj, når vi skal have hele gaden brudt op. Vi har dog gjort, hvad vi kan for at begrænse generne og få arbejdet gennemført så hurtigt som muligt,' siger centerchef Henriette Hall-Andersen fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Anlægsarbejdet er inddelt i fire etaper, og der skal kun arbejdes på en etape ad gangen i cirka 3-5 måneder. På den måde bliver hele gaden ikke belastet i hele perioden, men er delt op i kortere stræk. For at få arbejdet gennemført så hurtigt som muligt vil biltrafikken på den etape, som der arbejdes på, blive ensrettet i retning mod Christianshavn.

Den daglige arbejdstid er fortrinsvist på hverdage fra kl. 7.00 til 19.00, men der kan blive leveret materialer til byggepladsen uden for dette tidsrum. Meget støjende arbejde må først udføres efter kl. 8. Hvis der skal arbejdes i weekenden, finder det sted om lørdagen mellem kl. 8.00 og 17.00. Der er som udgangspunkt ikke planlagt natarbejde, og hvis det bliver nødvendigt, bliver beboerne varslet forinden med direkte besked.

Mindre biltrafik og flere træer

Når hele projektet er gennemført, vil Amagerbrogade være udstyret med bredere fortov og cykelstier de fleste steder, ligesom der kommer nye fortovsfliser samt ny asfalt på cykelstierne og kørebanen på hele strækningen. Det nuværende busspor bliver inddraget, og der bliver etableret en række busperroner, der skal sikre, at buspassagererne fremover ikke skal stå af og på direkte fra cykelstien.

'Den nye Amagerbrogade er særligt tilegnet de bløde trafikanter og alle de borgere, der til dagligt bor og handler på Amagerbrogade. Gaden får et tiltrængt løft fra at være nedslidt og overtrafikeret til at blive en indbydende strøggade, hvor det er rart at færdes også til fods og på cykel,' siger Henriette Hall-Andersen.

Ændringerne betyder, at køresporene til biler bliver indskrænket, hvorfor biltrafikken også forventes at blive reduceret. Forvaltningen anslår, at antallet af gennemkørende biler på Amagerbrogade vil falde med op til 30 procent. Antallet af p-pladser i zonen omkring Amagerbrogade bliver der ikke ændret på, men mange af p-pladserne vil blive flyttet til andre steder på strækningen.

Ud over at forbedre de fysiske forhold for bløde trafikanter bliver Amagerbrogade også gjort mere grøn.  Det er nødvendigt at fælde 13 træer i forbindelse med anlægsarbejdet, men der plantes til gengæld næsten 90 nye træer efterfølgende, så samlet set bliver det en langt mere frodig gade i fremtiden.

De nye træer er træarter, som kan tåle udfordringerne i forbindelse med livet som bytræer i norden. De plantes dels som allétræer, dels som solitærtræer, og så plantes de i grupper på mindre pladser på Amagerbrogade og i sidegaderne. I mange af sidegaderne bliver der endvidere etableret bedre forhold for cykel- og bilparkering.
 

Sådan bliver du påvirket af anlægsarbejdet

Som bilist: Trafikken på Amagerbrogade er ensrettet i retning mod Christianshavn i anlægsperioden på de strækninger, hvor der arbejdes. Strækningen mellem Amager Boulevard og Holmbladsgade udgør dog en undtagelse. Her opretholdes den dobbeltrettede biltrafik i hele anlægsfasen.

Som buspassager: Ensretningen medfører, at busruterne 5c og 350s bliver omlagt i halvdelen af anlægsperioden. Omlægningen betyder, at busserne i retning mod Kastrup ledes uden om arbejdsområdet via Holmbladsgade, Ålandsgade, Frankrigshusene, Moselgade og Øresundsvej.

Som cyklist og fodgænger: Da arbejdet omfatter ændringer til både fortov, cykelsti og kørebane, betyder afspærringen af arbejdsområdet, at cyklister og fodgængere henvises til en midlertidig sti på kørebanen. Der etableres ”gangbroer” mellem den midlertidige sti og opgangsdørene, så det altid er muligt at komme til og fra sit hjem.

Som vareleverandør: For at sikre, at de mange lokale butikker fortsat kan betjenes, etableres der læssezoner til vareleverancer først på sidegaderne.

Særlige situationer: Har man som beboer eller butiksejer specielle og uopsættelige behov, mens arbejdet står på, fx en flytning, kan man tage kontakt til kommunen, som vil hjælpe med at finde en løsning.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.