Arkivnyhed - kan være forældet

Alvorlig kritik af sagsbehandlingen ved tre enheder under Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

25.06.2012
  • ""
Borgerrådgiveren har udtalt kritik af sagsbehandlingen i en sag, hvor en mand i mere end 1½ år havde et tilbagebetalingskrav fra kommunen hængende over hovedet, selv om der ikke forelå et gyldigt grundlag for kravet.

Manden modtog i en periode både sygedagpenge og revalideringsydelse. Kommunen forlangte tilbagebetaling af sygedagpengene, og da manden efterfølgende klagede over tilbagebetalingskravet, tog det som følge af uklar opgavefordeling mellem kommunens enheder mere end 2 år for kommunen at behandle klagen. 

Kravet om tilbagebetaling blev fremsat i februar 2009. Manden klagede, og i oktober 2009 hjemviste Beskæftigelsesankenævnet sagen til fornyet behandling og afgørelse i kommunen. Tilbagebetalingskravet var fra dette tidspunkt ikke gyldigt. Kommunen var herefter over 2 år om at træffe en ny afgørelse i sagen. 

I forbindelse med kommunens behandling af sagen blev tilbagebetalingskravet i juni 2009 sendt til inddrivelse hos SKAT. Borgerrådgiveren kunne ikke på baggrund af sagens oplysninger fastslå, hvornår Ydelsesservice annullerede tilbagebetalingskravet, men kunne konstatere, at det i hvert fald først skete endog meget lang tid efter oktober 2009. Det fremgik nemlig af sagen, at SKAT i maj 2011 fortsat aktivt forsøgte at inddrive kravet, herunder ved brev om gældserkendelse eller fogedudlæg. 

Borgerrådgiveren konstaterede, at de tre enheder Jobcenter København Baldersgade, Ydelsesservice og Jobcenter København Nyropsgade alle var involverede i sagen, men at de enten ikke svarede hinanden eller ikke tog ansvar for sagens løsning. 

Borgerrådgiveren fandt, at det almindelige hurtighedsprincip i retssikkerhedslovens § 3, stk.1, blev tilsidesat i mandens hjemviste sag, og at den lange sagsbehandlingstid, herunder den manglende afklaring af, hvem der havde ansvaret for mandens sag og derved genvurderingen, var stærkt kritisabel. 

Borgerrådgiveren mener, at Ydelsesservice burde have annulleret tilbagebetalingskravet og rettet henvendelse til SKAT herom, da Ydelsesservice modtog hjemvisningen i oktober 2009. Ved at undlade dette opretholdt Ydelsesservice i meget lang tid et tilbagebetalingskrav uden gyldighed mod manden, som efter det oplyste var stærkt påvirket af truslen om fogedudlæg. Borgerrådgiveren fandt dette stærkt kritisabelt. 

Borgerrådgiveren har som følge af sagen henstillet til forvaltningen at overveje at indføre procedurer, som kan sikre ansvarsfordeling og fremgangsmåde for hjemviste sager med tværflader mellem forskellige centre i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Borgerrådgiveren har desuden henstillet til forvaltningen at overveje, om der er anledning til at indføre procedurer for annullering af tilbagebetalingskrav i sager, som hjemvises til fornyet behandling og afgørelse i forvaltningen.