7. Etablering af en ordning for borgerforslag i København (2018-0092500)

Gruppeformandskredsen skal tage stilling til forslag til etablering af en ordning for borgerforslag i udvalgene med henblik på, at forslaget kan indgå i budgetforhandlingerne for budget 2019.

Sagsfremstilling

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller,

  1. at gruppeformandskredsen godkender det i løsningsafsnittet skitserede forslag til etablering af ordning for borgerforslag i København med henblik på, at forslaget kan indgå i budgetforhandlingerne for budget 2019.

Problemstilling

Gruppeformandskredsen besluttede på sit møde den 2. februar 2018 at pålægge Økonomiforvaltningen at fremlægge et beslutningsoplæg om borgerdrevne beslutningsforslag for gruppeformandskredsen på udvalgets møde den 20. april 2018 med beskrivelse af de økonomiske udgifter forbundet med forslaget.

 

Gruppeformandskredsen besluttede samtidig, at Økonomiforvaltningen i sit arbejde skal tage udgangspunkt i gruppeformandskredsens beslutning fra mødet den 5. maj 2017 dog således at borgerforslagene uanset om de vedtages eller forkastes i udvalgene efter behandling i udvalgene skal oversendes til behandling i Borgerrepræsentationen.

Løsning

Økonomiforvaltningen har i sit arbejde med udarbejdelsen af et beslutningsoplæg om borgerdrevne beslutningsforslag i udvalgene taget udgangspunkt i Folketingets etablering af en ordning for borgerforslag.

Folketinget vedtog således den 19. december 2017 lov nr. 108 om etablering af en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget (se bilag 1). Bekendtgørelse nr. 35 af 17. januar 2018 indeholder de nærmere regler for Folketingets borgerforslag (se bilag 2). Hjemmesiden borgerforslag.dk gik gået i luften den 24. januar 2018. Hjemmesiden borgerforslag.dk er borgernes indgang til at se, støtte og oprette borgerforslag.

Økonomiforvaltningen har derfor været i dialog med Folketingets Administration om den tekniske løsning bag hjemmesiden borgerforslag.dk og efterfølgende IT-firmaet Charlie Tango. Det er IT-firmaet Charlie Tango, der i samarbejde med Folketingets Administration har udviklet borgerforslag.dk og varetager den tekniske drift af løsningen for Folketinget.

I bilag 3 beskrives Økonomiforvaltningens beslutningsoplæg til indførelsen af borgerforslag i de stående udvalg og Økonomiudvalget i Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen har taget udgangspunkt i bekendtgørelsen om Folketingets borgerforslag med fornødne tilpasninger, således at ordningen falder inden for rammerne af den kommunale styrelseslov.

I det følgende gennemgås beslutningsoplægget.

Om borgerforslag

Ordningen om borgerforslag går ud på, at alle personer med valgret til Borgerrepræsentationen efter lov om kommunale og regionale valg (LBK nr. 250 af 3. april 2018) kan stille et borgerforslag, hvis mindst 3 personer vil være medstillere af forslaget og det overholder reglerne for ordningen.

Reglerne for borgerforslag, går i store træk går ud på, at borgerforslag skal vedrøre opgaver, der lovligt kan varetages af Københavns Kommune, at de lader sig endeligt gennemføre efter sit indhold inden for den gældende lovgivnings rammer, at de ikke må være usaglige, chikanerende og lign., at de ikke kan indeholde et forslag, som ligger uden for Borgerrepræsentationens kompetence, og at de skal være skrevet på dansk.

Hvis 5.000 borgere med valgret til Borgerrepræsentationen herefter støtter borgerforslaget, kan det blive fremsat som beslutningsforslag og behandlet og stemt om i de stående udvalg og Økonomiudvalget. Hvilket udvalg, der skal behandle forslaget afhænger af hvilket ressortområde borgerforslaget vedrører efter Københavns Kommunes styrelsesvedtægt.

Forvaltningen/forvaltningerne sikrer, at borgerforslaget er tilstrækkeligt oplyst inden forslaget sættes på udvalgets dagsorden, således at udvalget kan træffe beslutning i sagen. Forvaltningen foretager derfor i indstillingen til udvalget om borgerforslaget den fornødne sagsoplysning af borgerforslaget. Når forvaltningen har foretaget den fornødne sagsoplysning af borgerforslaget, sætter borgmesteren borgerforslaget på udvalgets dagsorden. Hovedforslagsstiller og medforslagsstillere kan vælge at søge om foretræde for Økonomiudvalget eller et af de stående udvalg efter de almindelige regler om foretræde. Borgerforslaget oversendes efter udvalgets behandling af borgerforslaget til Borgerrepræsentationens Sekretariat med henblik på behandling i Borgerrepræsentationen med en indstilling fra udvalget.

Økonomi

Økonomiforvaltningen har på baggrund af en drøftelse med Folketingets Administration og IT-firmaet Charlie Tango udarbejdet nedenstående budget for implementering og drift af en ordning for borgerforslag i Københavns Kommune. De samlede årlige driftsudgifter afhænger af i hvilket omfang ordningen anvendes af københavnerne. Økonomiforvaltningen vil derfor følge det faktiske forbrug med henblik på at vurdere om det er nødvendigt at justere det årlige driftsbudget for ordningen. Udover udgifter til etablering og drift af den tekniske platform bevilliges hver forvaltning 25.000 kr. pr. år. Midlerne dækker forvaltningernes udgifter til udarbejdelse af sagsmateriale til brug for udvalgsbehandlingen af de borgerforslag, der skal behandles i udvalgene.

Budget

2019

Etableringsomkostninger

Etablering af løsning: 250.000 kr.

Årlige driftsudgifter

Overhead til forvaltningerne: 25.000 kr. til hver forvaltning = 175.000 kr.

Omkostninger til drift og vedligehold: 400. 000 kr.

I alt 575.000 kr.

Samlet for 2019: 825.000 kr.

2020

Årlige driftsudgifter

Overhead til forvaltningerne: 25.000 kr. til hver forvaltning = 175.000 kr.

Årlig drift: 400. 000 kr.

I alt  575.000 kr.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Økonomiforvaltningen vil på baggrund af gruppeformandskredsens beslutning udarbejde et budgetnotat til brug for budgetforhandlingerne for budget 2019.

Hvis der afsættes midler til etablering af en ordning for borgerforslag i budget 2019, vil Økonomiforvaltningen forelægge en indstilling til politisk behandling om etablering af en 2-årig forsøgsordning for borgerforslag i København som beskrevet i bilag 3.

Beslutning

Gruppeformandskredsens beslutning i mødet den 20. april 2018

Gruppeformandskredsen afgav følgende bemærkninger:

  • ”Vigtigt, at borgerforslag i lighed med f.eks. medlemsforslag ikke kan genfremsættes med mindre, at der foreligger nye oplysninger.

  • Vigtigt, at Borgerrepræsentationen orienteres om afviste borgerforslag.

  • Vigtigt, at der sættes dead-line for, hvornår forvaltningerne skal fremlægge borgerforslag for udvalgene.”

Indstillingen blev med disse bemærkninger herefter godkendt uden afstemning.