14. Høring vedr. bevarelse af fire skulpturer ved Kirsebærhaven 23 i Valby (2021-0152084)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Rådet for Visuel Kunst afgiver høringssvar til Områdefornyelsen Folehaven. 

Problemstilling

Områdefornyelsen Folehaven ønsker at få en saglig og faglig vurdering af fire skulpturer ved Kirsebærhaven 23, 2500 Valby.

Projekt
Områdefornyelsen Folehavekvarteret har fået anlægsmidler på Budget 21 samt støtte fra Realdania og Lokale og Anlægsfonden til at udvikle og anlægge et nyt byrum i Folehavekvarteret. I dag anvendes byrummet af en snæver målgruppe af mindre børn og er karakteriseret ved store, åbne arealer med nedslidt asfalt og enkeltstående legeredskaber.
Et nyt, tidssvarende og grønt byrum vil kunne rumme aktiviteter for alle aldre, samt give omkringliggende institutioner som Kirsebærhavens Skole, Vigerslev Bibliotek, Kirsebærhavens Plejehjem og Margrethekirken mulighed for at bruge byrummet.

Skulpturer
I byrummet er der 4 skulpturer. Dels ud mod vejen Kirsebærhaven, hvor der står en mosaikbænk og blå mand kaldet Folehavemanden lavet af Erling Tingkær (bilag 1: Cv), en Dragebænk samt en Snegl i sandkassen (bilag 3: fotos) lavet af Nana Mikkelsen (bilag 2: Cv). 
Nana Mikkelsen er billedkunstlærer og faciliterede processen med op-førelsen af Dragebænken og skulpturerne (Folehavemanden, Sneglen og kunstbænken) i samarbejde med elever fra Kirsebærhavens Skole ved en tryghedsindsats i 2003-2006. Erling Tingkær er kunstner og har opført Folehavemanden på samme tid.

Nedlæggelse af skulpturer og borgerinddragelse
Styregruppen for Områdefornyelsen Folehavekvarteret har nedsat en arbejdsgruppe, ”Pladsgruppen”, med mandat til at medudvikle anlægsprojektet i byrummet. Pladsgruppen består af beboere fra den almene boligforening 3B Folehaven, Elleparken og villakvarterne på begge sider af vejen Folehaven samt lokale aktører fra Margrethekirken, Vigerslev Bibliotek og den boligsociale helhedsplan. Pladsgruppen har siden september 2019 arbejdet med udvikling af det centrale byrum.
Med afsæt i den foregående borgerdialog ønsker Pladsgruppen, at Sneglen og Mosaikbænken nedlægges for at skabe et nyt og tidssvarende byrum, og at Dragebænken skal nedlægges med det formål at få en ny og bedre sammenhængende overgang imellem Vigerslev Bibliotek, Kirsebærhavens Skole og byrummet. Pladsgruppen ser positivt på bevarelse af Folehavemanden. Folehavemanden, som står i kanten af byrummet og på grænsen til vejen Kirsebærhaven, fungerer som en markør for byrummet og har en identitetsgivende karakter for beboerne i kvarteret.

Afklaring om drift og ejerskab
Dialog med grundejerne til skulpturerne, Valby Lokaludvalg og enheden Parker, Kirkegårde og Renhold bekræfter, at der hverken foreligger aftaler om ejerskab til skulpturerne eller aftaler om midler til afledt drift.
Da den foreløbige inddragelse af beboerne i kvarteret ikke peger på et ønske om bevaring af skulpturerne, er der ikke bedt om midler til reno-vering eller genetablering af Dragebænken, Sneglen eller mosaikbæn-ken, da der blev afsat midler til byrummet i budget 21.

Beslutning

Rådet finder ikke, at de kan vurdere projektet, hvorvidt projektet lever op til det ønskede formål ud fra de fremsendte billeder og materiale. Rådet finder dog ikke, at værkerne kunstfagligt er af en sådan karakter, at de er bevaringsværdige. Overordnet vurderer Rådet dog, at det er prisværdigt med borgerinddragende initiativer, men at rammerne for disse projekter, herunder om de skal være permanente eller midlertidige skal være afklaret fra begyndelsen, og at processen skal inddrage professionelle kunstnere i projektet så tidligt som muligt.