6. Høring til Indre By Lokaludvalg om kunst i Indre Bys byrum (2018-0256608)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget afgiver høringssvar til Indre By Lokaludvalg om 'kunst i Indre Bys byrum'.

Problemstilling

Indre By Lokaludvalg modtager jævnligt oplæg vedr. forslag til byrumskunst til høring, ligesom udvalget jævnligt får ansøgninger om støtte til kunst.

Lokaludvalget har derfor løbende drøftet, hvilken kunst der skal være i Indre Bys byrum, ligesom udvalget har haft dialog med borgerne om byrumskunst.

Derfor har Lokaludvalget igangsat en bred, offentlig høring om et udkast til principper for kunst i Indre Bys byrum, så borgerne har mulighed for at komme med bemærkninger til principperne.

Tilsvarende ønsker Lokaludvalget  at få Billedkunstudvalgets faglige input til de foreslåede principper.

 

Beslutning

Høringssvar fra Københavns Billedkunstudvalg 8. oktober 2018 vedr. Indre By Lokaludvalgs oplæg om kunst i Indre Bys byrum:

"Billedkunstudvalget finder, at det er godt initiativ fra Indre By Lokaludvalg.

Billedkunstudvalget finder, at det bør understreges, at der lægges vægt på både den kunstneriske kvalitet og kunstnernes professionalisme, når der er tale om permanent kunst i byrummet. Ved midlertidig kunst i byrummet finder udvalget, at man kan anlægge en mere social vinkel på projekterne.

Billedkunstudvalget opfordrede lokaludvalget til at gå i dialog med lokale kunstmiljøer og -institutioner, især når det drejer sig om midlertidig kunst i byrummet.
Endeligt fandt Billedkunstudvalget generelt, at der skal være plads til forskellighed mellem de forskellige byområder og lokaludvalg, hvor de særlige lokale forhold respekteres, men mente samtidigt, at det ville være hensigtsmæssigt med en koordinering mellem lokaludvalgene."