UdvalgMødedato
UUU15-06-2005 08:15:00

UUU Åben dagsorden

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden
2Revision af strukturen af klubtilbud og opgaver m.m. på Indre Nørrebro - Klubtilbud
3Medlemsforslag om udvikling af "Kvisten"
4Medlemsforslag om videreførelse af "Kvisten"
5Registrering af elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen
6Mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænser
7Analyse af skolesituationen for børn med en svag social hjemmebaggrund
8Bydækkende plan for fordeling af et- og tosprogede elever
9Udvidet indskrivningsprocedure for tosprogede børn i Københavnermodellen for integration
10Høring om konkrete forslag til fordeling af børn fra etniske minoritetsgrupper og majoritetsbørn i daginstitutioner
11Høring af mål for Folkesundhed Københavns arbejde i 2006
12Politik for mad, måltider og bevægelse i fritidsinstitutioner og klubber
13Målsætninger for klubberne
14Omlægning af fritidshjemspladser
15Fastsættelse af dimensionering for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser: grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent
16Opsøgende virksomhed på FVU-området
17Kontraktstyring af Sprogcentret Kigkurren
18Kontraktstyring af Center for Specialundervisning for Voksne (CSV)
19KVUC - bevilling til udførelse af projektforslaget vedr. samling på Vognmagergade
20Anlægsbevilling til gennemførelse af etape 2 og 3 på Vanløse Skole
21Bemyndigelse til udvidelse af tilbygning til Ungdomsskolen i Utterslev
22Høring af "Investeringsoversigt for renovering og genopretning af kommunens ejendomme"
23Rapport om udgiftsbehovet på gymnasieområdet i 2006
24Redegørelse vedrørende undervisning på døgnanbringelsesområdet
25Klubber og fritidshjem med økonomiske problemer
26Regnskab 2004 for Det kongelige Opfostringshus (DKO)
27Medlemsforslag om afskaffelse af skolepraktikken
28Medlemsforslag om fodboldskole
29Orientering fra forvaltningen
30Meddelelser fra borgmesteren
31Eventuelt