UdvalgMødedato
MFU08-08-2005 14:30:00

MFU Åben dagsorden

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden
2Samarbejdet mellem I/S Miljølaboratoriet Storkøbenhavn og I/S Rovesta (udsat sag)
3Samarbejde med British Council om udstilling om ulempeproblemer
4Fornyet fremsættelse af ønsker til overførsel af mindreforbrug til budget 2005
5Regnskabsprognose for 2005 pr. 30. juni 2005
6Ændring af udvalgets bidrag til budget 2006
7Udvalgshøring vedrørende fordeling af DUT-kompensation
8Høring af investeringsoversigt for renovering og genopretning af kommunens ejendomme
9Høring vedrørende indstilling om strukturændringer i Københavns Kommune
10Københavns Kommunes evt. klage over Miljøstyrelsens afgørelse i vandprissagen
11 ingen titel
12Drøftelse af udpegningen af kandidater til bestyrelsen i KE
13Placering af afregningen og kundeservice efter DONG's overtagelse af KE Marked A/S
14Valg af forbrugerrepræsentanter i elforsyningsvirksomheden
15Høring af mål for Folkesundhed Københavns arbejde i 2006
16Status for implementering af Renseribekendtgørelsen
17 ingen titel
18Kapitalbevilling til sikring af indeklima, oprensning af forurenet jord og grundvand, indledende og supplerende forureningsundersøgelser
19Senere afhentning af affald
20Ændringer af Regulativ for anvisning af forurenet jord i Københavns Kommune
21Rådgivning om jordforurening
22Takstnedsættelse for deponering af forurenet jord
23Virkemidler til overholdelse af NO2 grænseværdier for luftkvalitet i København
24Evaluering af miljøbevidste indkøb i Miljø- og Forsyningsforvaltningen for 2004
25Sager til orientering
26Meddelelser fra borgmesteren
27Meddelelser fra den administrerende direktør
28Eventuelt