UdvalgMødedato
BTU21-09-2005 14:00:00

BTU Åben dagsorden

PunktTitel
1Endelig vedtagelse af fælles gårdanlæg i karreen Nøjsomhedsvej, Østerbrogade, Viborggade og Randersgade
2Vejnavngivning
3Politik for Københavns Kommunes samarbejde med frivillige
4Anskaffelse af nye håndterminaler til parkeringsvagterne
5Bannere til udendørs formidling/annoncering af kulturbegivenheder
6Hundetræningsbane på Kalvebod Fælled, dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttelse af strandenge
7Ryvangens Naturpark - Udviklingsplan for 2005-2014
8Medlemsforslag fra Søren Pind (V) og Ole Hentzen (C2) om Christianshavns Torv
9Medlemsforslag fra Søren Pind (V) om idékonkurrence vedrørende udformning af uudnyttet forhenværende trafikplads syd for Toftegårds Plads
10Intensiveret renholdelsesindsats på Indre Vesterbro
11Henvendelse til forligspartnerne om Ørestaden vedr. ombygning af Ørestads Boulevard
12Trafiksanering og opholdsplads, Borups Plads
13Parkeringsordning for delebiler
14Undersøgelse af cykelstiers sikkerhed i Københavns Kommune
15Undersøgelse af mulighederne for at indføre roadpricing/bompenge
16Medlemsforslag om forbedrede toiletforhold i københavnske beboelsesejendomme
17Kvarterløftprojekter i Nørrebro Park Kvarterløft
18Indstilling om støtte efter kapitel 3 og 4 i Lov om byfornyelse og udvikling af byer til bygningsfornyelsesarbejder i 13 ejendomme
19Forlængelse af kommunal godkendelsesordning ved udlejning af almene nybebyggelser og fleksibel udlejningsaftale om Utterslevhuse
20Endelig vedtagelse af lokalplan "Blytækkervej" med tilhørende kommuneplantillæg
21Resultatet af naboorientering vedrørende ansøgte dispensationer fra lokalplan nr. 202 "Fisketorvet" og vedrørende helhedsplanen for Havneholmen
22Notat af 29. august 2005 vedrørende Tivoli - etablering af udsigtsattraktion (Starflyer) på et 80 m højt tårn placeret umiddelbart sydvest for Koncertsalen
23Notat af 31. august 2005 vedrørende parkhandlingsplan - udviklingsplaner for parker
24Notat af 1. september 2005 vedrørende kortlægning af Nokken
25Sager til efterretning
26Meddelelser fra borgmesteren
27Eventuelt