UdvalgMødedato
BTU09-11-2005 14:00:00

BTU Åben dagsorden

PunktTitel
1Forslag om fælles gårdanlæg i en del af karreen Amagerbrogade, Sverrigsgade, Kongedybet og Hallandsgade
2Proceseffektivitet og serviceniveau i Byggeri og Bolig
3Mødeplan 2006 for Teknik- og Miljøudvalget
4Høring om borgernes indgang til Københavns Kommune
5Høring om ny bydelsinddeling
6Høring om bevillingsmæssige konsekvenser af overførslen af personale til forvaltningerne i forbindelse med salget af KE Partner AS
7Budgetopfølgning oktober 2005
8Tidlig overførsel af midler til 2006 og bevillingsmæssige ændringer i 2005
9Forbedring af tilgængeligheden i Indre By jf. "Rutenet-modellen"
10Pulje til cykelfremkommelighed, vejvedligeholdelse og støjdæmpning
11Cykelstiprioriteringsplan 2006 - 2016
12Ændring af gældende trafikstøjretningslinier og administrationspraksis
13Trafiksanering og forskønnelse af Landskronagade Øst - Byudviklingspuljen
14Vejnavngivning
15Afgrænsning af det fremtidige parkomatområde i brokvartererne
16 ingen titel
17Redegørelse om mulighederne for deregulering på udvalgte områder i København
18Medlemsforslag fra Søren Pind (V) om klargøring af grunden i Vermlandgade 5-7 forud for etablering af et kolonihavemuseum
19Medlemsforslag om genåbning af Italiensvej for biler ved Metroen
20Medlemsforslag om nyt rekreativt område
21Medlemsforslag om behov for udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for Tivoli
22Medlemsforslag om genoptagelse af behandlingen af Tivoli's ansøgning om opstilling af forlystelsen "Starflyer"
23"Titangade", tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 76
24Endelig vedtagelse af lokalplan "Ørestad Syd" med tilhørende kommuneplantillæg
25Endelig vedtagelse af lokalplan "Kærskiftevej" med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2001
26Endelig vedtagelse af lokalplan "Rosenvang" med tilhørende Kommuneplantillæg
27Medlemsforslag om forbedrede toiletforhold i københavnske beboelsesejendomme
28Ansøgning om områdefornyelse
29Byfornyelsesforslag for Runddel-karreen
30Forlængelse af kapitalbemyndigelser
31Indstilling om lån i forbindelse med Lov om tvungen administration af udlejningsejendomme
32Støtte med tilskudsdeklarationsmidler til 2 projekter
33Sager til efterretning
34Meddelelser fra borgmesteren
35Eventuelt