3. GODKENDELSE AF PROTOKOL FRA 22. APRIL 2020

Sagsfremstilling

Indstilling

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

  • at Revisionsudvalget tager beslutningsprotokollen fra Revisionsudvalgsmøde den 22. April 2020 til efterretning

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkninger:

Ingen