9. INDSTILLING VEDR. INTERN REVISIONS BUDGET FOR 2021

Sagsfremstilling

Indledning

I henhold til ”Retningslinjer og krav vedrørende udarbejdelse af udvalgenes budgetforslag for 2021” skal Revisionsudvalget behandle Intern Revisions budgetbidrag for 2021.

 

Indstilling og Beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at udvalgsafsnit for 2021, jf. bilag 1, tages til efterretning,

- at bevillingsoversigt og bevillingstabeller for 2021, jf. bilag 2, tages til efterretning.

- at effektiviseringsforslag for 2021, jf. bilag 3, godkendes.  

 

Problemstilling

Økonomiudvalget besluttede med indkaldelsescirkulæret for budget 2021 den 22.1.2019, at kommunens samlede effektiviseringsbehov i 2021 er 366,6 mio. kr., og at udvalgene ud over i forvejen vedtagne effektiviseringer samlet set skal levere nye effektiviseringer for 119,0 mio. kr. i 2021. Behovet er fordelt som måltal mellem udvalgene på baggrund af deres andel af kommunens samlede serviceudgifter. Revisionsudvalgets andel af det samlede effektiviseringsmåltal svarer til 266 t.kr., der skal afleveres til Økonomiudvalget.

 

Løsning

Revisionsudvalget tager bilag 1 og 2 til efterregning og godkender det fremlagte effektiviseringsforslag jf. bilag 3.

Effektiviseringsforslaget indebærer en besparelse på 266 t.kr under den ikke lovpligtige del af IR, den lovpligtige Databeskyttelsesrådgiver og under de puljer som IR administrerer til brug for databeskyttelsesindsatsen, som er eneste mulighed for realisering af måltallet. På den baggrund vurderes det mest realistisk at reducere lønbudgettet eller budgettet til øvrige tjenesteydelser. Måltallet foreslås derfor indfriet ved reduktion af budgettet til øvrige tjenesteydelser.

 

Økonomi

Udvalgets samlede driftsramme udgør 19.574 t.kr. forinden måltalseffektiviseringer på 266 t.kr., og den forventede bevilling for 2021 kan dermed opgøres til 19.308 t.kr.

 

Videre proces

På vegne af Revisionsudvalget forestår Intern Revision oversendelse til Økonomiudvalget af den godkendte indstilling.

 

Jesper Andersen / Jørn Boy Petersen

 

Bilag

Bilag 1 – Udvalgsafsnit for RU, budget 2021

Bilag 2 – RU’s bevillingsoversigt og bevillingstabeller for 2021

Bilag 3 – RU’s effektiviseringsforslag for 2021

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkninger:

Ingen