5. INDSTILLING VEDR. AFSLUTTEDE REVISIONER OG KONSULENTOPGAVER I INTERN REVISION

Sagsfremstilling

Indledning

I henhold til Funktionsbeskrivelsen for Intern Revision afsnit 10, skal Intern Revision løbende orientere og rapportere om afsluttede arbejder.

 

Indstilling og Beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte afsluttede revisionsrapporter for perioden 16.04.2020 til 6.05.2020 til efterretning.

at Revisionsudvalget tager anvendt tidsforbrug for 2020, herunder vedrørende bistand til lovpligtig revision til ekstern revisor, til efterretning.

 

Problemstilling

Intern Revision skal løbende rapportere om afsluttede rapporter til Revisionsudvalget samt orientere Revisionsudvalget om Intern Revisions tidsforbrug, fordelt på hovedopgaver, i forbindelse med bistand til den eksterne revisors lovpligtige revision.

 

Løsning

Revisionsudvalget tager følgende afsluttede opgaver i perioden 16.04.2020 til 6.05.2020 til efterretning.

Revisioner / undersøgelser, der er initieret af Revisionsplanen, er markeret med ”RP”.

Egen drift revisioner / undersøgelser er markeret med ”ED”.

 

Rapportering vedr. lovpligtig revision som bistand til Deloitte:

 • Ingen

  Revisionsrapporter:

 • SOF – Administrerede midler (RP)
 • TVÆR – Ledelsestilsyn 2019 (RP)
 • KFF – Brugs- og driftsaftale Pumpehuset (ED)

   

  Rapportering vedr. særlige undersøgelser:

 • TVÆR –Opgørelse af udgifter til eksterne konsulenter og advokater i KK (RP)

  Afsluttede Tværgående rådgivning og bistand:

 • TVÆR – Evaluering af KVANTUM (RP)
 • TMF – Genberegning af takster – Opfølgning ekstern rapport
 • BIF – Vurdering af ansøgninger fra borgere under 30 år

   

 • KFF – Indstilling om forudbetaling jf. udmøntning af Kultur- og Fritidsudvalgets hjælpepakke
 • BUF – Tilbagebetaling af forældrebetaling COVID19

   

  Intern Revision har fra 01.01.2020 til 01.05.2020 leveret i alt 5.006 timer fordelt som følger:

   

   

   

  Økonomi

  Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

   

  Videre proces

  Jf. KSL § 18, har ØU/ØKF en tilsyns- og kontrolfunktion i forhold til borgmestrenes/ forvaltningernes administrative opgavevaretagelse, herunder skal ØU have indseende med de økonomiske og administrative forhold og varetage den umiddelbare forvaltning, der vedrører kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ.

   

  I overensstemmelse med ovennævnte foranlediger Intern Revision på vegne af Revisionsudvalget, at følgende afsluttede revisionsrapporter fremsendes til ØKF’s direktion med henblik på eventuel videre behandling i ØU:

   

  • SOF – Administrerede midler (RP)
  • TVÆR – Ledelsestilsyn 2019 (RP)
  • KFF – Brugs- og driftsaftale Pumpehuset (ED)

    

    

   Jesper Andersen   

 

     Bilag

 • TVÆR –Opgørelse af udgifter til eksterne konsulenter og advokater i KK (RP)
 • SOF – Administrerede midler (RP)
 • Samlerapport – Risikobaseret ledelsestilsyn 2019
 • TVÆR – Ledelsestilsyn 2019 (RP)

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkninger:

Ingen