18. Ansøgning om støtte til "Husker du? 2.0 – teaterkoncert for ældre borgere på plejecentrene" (2020-0102235)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget giver afslag på ansøgningen om støtte til "Husker du? 2.0 – teaterkoncert for ældre borgere på plejecentrene"

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Teatergrad, som er hjemhørende på Nørrebro, søger sammen med otte plejehjem støtte til at opføre en ny udgave af teaterkoncerten "Husker du?", som i anledning af COVID-19-situationen er omformet, så den helbredsmæssigt forsvarligt kan spille på plejehjemmene og give beboerne en kulturel oplevelse.

Der planlægges i alt 40 mini-teaterkoncerter á 15 minutter, som opføres på plejecentrene Egebo, Poppelbo, Lærkebo, Tingbjerghjemmet, Louise Mariehjemmet, Johannesgården, Pilehuset og Center for Rehabilitering, Akutpleje og Covid19. Fem koncerter pr. plejehjem. Teaterkoncerterne opføres i august 2020.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Grundet COVID-19 er aktiviteten kun rettet mod borgerne på de respektive plejehjem. Ansøger forventer i alt ca. 360 publikummer. Der gøres ikke reklame for forestillingerne ud over på plejehjemmene, men ansøger håber at lokale medier vil skrive om begivenheden.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 80.000 kr.
Forventede udgifter: 125.000 kr.
Forventet egenfinansiering: 45.000 kr.

Projektet rummer udgifter til honorarer til skuespillere, musiker og instruktør, billeje, lokaleleje, administration og PR.

Plejehjemmene har ifølge ansøger ikke mulighed for at bidrage økonomisk, men bidrager med personaletimer i forhold til planlægning og afvikling af teaterkoncerterne.

Tidligere tilsagn

Teatergrad fik i 2015 støtte til at opføre forestillingen "Husker du?" på bydelens plejecentre. Der blev udbetalt 57.000 kr. i støtte.

Sekretariatets bemærkninger

Interessetilkendegivelser fra plejehjemmene er vedlagt som bilag til ansøgningen.

Plejehjemmet Johannesgården ligger i Vanløse bydel, på grænsen mellem de to bydele. I 2015 ønskede lokaludvalget ikke at give støtte til opførelse af forestillinger på Johannesgården, grundet plejehjemmets placering. Desuden stillede lokaludvalget som betingelse for støtten, at plejecentrene bidrog økonomisk, med 20 % af forestillingens pris.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, der ønsker at følge beslutningen fra 2015. Der skal ikke gives støtte til koncerter på Johannesgården, da dette plejecenter er beliggende uden for bydelen. Udvalget indstiller til at yde delvis støtte til projektet på 56.000 kr. (8.000 kr. pr. plejecenter), under forudsætning af, at det enkelte plejecenter selv bedrager med den resterende finansiering, svarende til 20 % af forestillingens pris. Udvalget ønsker, at plejecentrene tager aktiv del i projektet og bidrager til finansieringen og dermed sikrer projektets lokale forankring.

Ansøgningen har også været behandlet i Kulturudvalget, der indstiller til afslag, da projektet ikke er tilstrækkelig lokalt forankret eller netværksskabende. Desuden efterlyser udvalget en tydeligere medfinansiering.

Forretningsudvalget støtter indstillingen om afslag. Begrundelsen for afslaget er, at lokaludvalget finder, at projektet ikke i tilstrækkelig grad er forankret hos de lokale aktører. Desuden er det udvalgets vurdering, at den netværksdannende effekt af koncerterne er begrænset. 

Beslutning

Lokaludvalget drøfter ansøgningen og beslutter af holde afstemning om en af to løsninger:

 

A. Lokaludvalget støtter ansøgningen med 56.000 kr.

B. Lokaludvalget giver afslag på ansøgningen.

 

Der stemmes først om løsning A:

Stine Skot, Ernst E. Sørensen, Pernille Høholt-Larsen og Lis Søkvist stemmer for.

Hans S. Christensen, Palle Lolk, Christoffer Rosenkrands, Tahira Ashraf, Freddy Ingvorsen, Søren Axel Cloos, Elsebeth Thorlak, Sune Vuorela, Mikkel Houmann, Kirsten Vibeke Mølller, Jarl Feyling og Ida Jørensen stemmer imod.

Løsning A falder efter afstemning.

 

Der gives afslag om ansøgningen om 'Husker du? 2.0 - teaterkoncert for ældre borgere på plejecenterene'.