16. Ansøgning om støtte til "Julebelysning langs Frederikssundsvej 300 - 308" (2020-0100686)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at

1. lokaludvalget træffer beslutning om løsning A eller B.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

En lokal erhvervsdrivende søger støtte til indkøb af lyskæder til brug som juleudsmykning foran forretningerne i ejendommen langs Frederikssundsvej 300-308. Udsmykningen skal hænge fra 25. november til efter den 27. december 2020. 

Erhvervene i ejendommen har siden 1988 haft tradition for at pynte Frederikssundsvej foran ejendommen (en strækning på ca. 130 meter) med granguirlander og lyskæder. Størstedelen af disse lyskæder stammer fra 2011 og trænger nu til udskiftning.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er lokale beboere og forbipasserende. Ansøger forventer omtale i lokale medier.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 22.342 kr.
Forventede udgifter: 22.342 kr.

Projektet rummer udgifter til køb af lyskæder og ledninger samt honorar for klargøring af ledninger. Ansøger bidrager med frivillig arbejdskraft. 

Tidligere tilsagn

Lokaludvalget har givet støtte til indkøb af lyskæder på strækningen i 2009, 2014 og senest i 2016, hvor der blev udbetalt 7.116 kr. 

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, der indstiller til afslag, da projektet ikke rummer egentlige aktiviteter og desuden betragtes som værende kommercielt. Et flertal i forretningsudvalget støtter Kulturudvalgets indstilling om afslag (Løsning A). 

Ansøgningen har desuden været behandlet i Byudviklingsudvalget, der indstiller til støtte som ansøgt (Løsning B). 

Der er en delt indstilling. Lokaludvalget træffer beslutning om Løsning A eller Løsning B.

Løsning A:

Der gives afslag på ansøgningen. Begrundelsen for afslaget er, at udvalget med Bydelspuljen ønsker at støtte aktiviteter i bydelen og udvalget finder, at dette projekt ikke er tilstrækkeligt aktivitetsbaseret. Desuden er det udvalgets vurdering, at den netværksdannende effekt af projektet er begrænset. 

Løsning B:

Projektet bevilges den ansøgte støtte på 22.342 kr.

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A (Bydelspuljen).

Beslutning

Lokaludvalget drøfter ansøgningen og stemmer om de to løsningsforslag:

Der stemmes først om løsning B:

Palle Lolk, Ernst E. Sørensen, Tahira Ashraf og Pernille Høholt-Larsen stemmer for.

Hans S. Christensen, Stine Skot, Christoffer Rosenkrands, Freddy Ingvorsen, Søren Axel Cloos, Elsebeth Thorlak, Sune Vuorela, Mikkel Houmann, Kirsten Vibeke Møller, Jarl Feyling og Ida Jørgensen stemmer imod.

Lis Søkvist undlader at stemme.

På baggrund af ovenstående afstemning falder forslag B.

Der gives afslag på ansøgningen om støtte til 'Julebelysning langs Frederikssundsvej 300-308'