31. Drøftelse af tilpasning af lokaludvalg

 

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, at

  1. lokaludvalget drøfter ønsker og holdninger til 'tilpasning af lokaludvalg' på baggrund af gruppeformandskredsens møde d. 18. juni.

Problemstilling

Gruppeformandskredsen besluttede på møde d. 24. januar at igangsætte proces for 'tilpasning af lokaludvalg'. Læs mere her: https://www.kk.dk/indhold/gruppeformandskredsen/24012020/edoc-agenda/b5da293a-cd5d-4775-a2cb-4e6f31eeb8aa/66a8b5b1-328e-4322-a12c-40abff6d8564

Gruppeformandskredsen drøfter 'tilpasning af lokaludvalg' d. 18. juni på baggrund af forvaltningens oplæg om 'hovedpointer og -idéer til tilpasninger af lokaludvalg'. Se dagsorden/referat for mødet d. 18. juni her: https://www.kk.dk/indhold/gruppeformandskredsen

Medarbejdere fra Borgerrepræsentationens Sekretariat besøger Brønshøj-Husum Lokaludvalgmøde d. 20. august kl. 17.30-19.00 for at holde oplæg og høre lokaludvalgets input til tilpasning af lokaludvalg. Se tidsplan for processen frem mod lokaludvalgmøde d. 20. august:

Løsning:

Lokaludvalget drøfter 'tilpasning af lokaludvalg' på baggrund af oplægget (se bilag) til gruppeformandskredsens møde 18. juni med særligt fokus på:

1. Valg og repræsentation: Direkte valg eller indirekte valg, herunder valgperiode. 

2. Bydelsplan som omdrejningspunkt og styringsredskab for valgperioden.

3. Anlægsbevillinger og puljemidler.

4. Borgerinddragelse.

5. Øget kontakt til alle forvaltninger.

6. Høringer: Bydelsdækkende eller bydelsspecifikt.

7. Lokale sekretariater.

 

Videre proces

Forretningsudvalget samler op på drøftelserne til forretningsudvalgsmøde d. 10. august mhp. forberedelse af lokaludvalgsmødet d. 20. august.

Lokaludvalgsmødet d. 20. august starter kl. 17.30.

Se bilag for tidsplan: Revideret tids- og procesplan for arbejdet med tilpasning af lokaludvalg.

 

 

Beslutning

Lokaludvalget drøfter indstillingen.

Hans S. Christensen fortæller indledningsvis om mødet i gruppeformandskredsen d. 18. juni, hvor alle lokaludvalgsformænd hver især har tilkendegivet deres holdning til Økonomiforvaltningens oplæg om tilpasning af lokaludvalg.

Lokaludvalget er særligt opmærksomme på, om reglerne bør revideres i forhold til, at nogle medlemmer sjældent melder afbud eller møder op til lokaludvalgmøder. Endvidere om en evt. mulighed for direkte valg vil sikre repræsentativitet. Hertil lægger Økonomiforvaltningens oplæg også op til en større grad af brugerinvolvering. Her er det væsentligt, at øget digitalisering i brugerinvolvering ikke egner sig til at skabe engagement gennem frivillighed og nye ideer.

Lokaludvalget drøfter oplægget om tilpasning af lokaludvalg ved lokaludvalgsmødet d. 20. august.