2. Formandsbeslutninger under COVID19-nedlukning

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller, at

  1. lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Problemstilling

På grund af risiko for smittespredning af corona og dertilhørende forsamlingsforbud har lokaludvalgsmøderne i marts, april og maj 2020 været aflyst. 

Forretningsudvalget har afholdt møder som videomøder i april og maj. Formanden har på baggrund af rådgivning fra forretningsudvalget truffet beslutninger på vegne af lokaludvalget i uopsættelige sager, jf. regulativ for lokaludvalg § 19. Formanden orienterede mundtligt om disse beslutninger på det uformelle lokaludvalgsmøde d. 28. maj, afholdt som videomøde, ligesom sekretariatet efterfølgende udsendte et skriftligt referat med formandsbeslutninger til lokaludvalget.

Jf. regulativ for lokaludvalg § 19 skal formandsbeslutninger forelægges lokaludvalget ved førstkommende ordinære møde. 

 

FORMANDSBESLUTNINGER I PERIODEN 12. MARTS TIL 25. JUNI 2020:

A. Henvendelse til DSB og transportminister om varslede forringelser på Islev og Jyllingevej Stationer:

Formanden har sammen med formanden for Vanløse Lokaludvalg skrevet til hhv. DSB og Transportministeren om de planlagte forringelser. Sagen blev drøftet under evt. på lokaludvalgsmødet i februar, da ØU havde afgivet høringssvar til DSB.

DSB og transportministeren har svaret. Se bilag.

Formanden har været i lokalavisen med sagen og der arbejdes politisk for, at der findes midler til et vendespor på Carlsberg St., som kan løse driften på Frederikssundsforbindelsen: https://bane.dk/da/Borger/Baneprojekter/Kommende-baneprojekter/Nyt-vendespor-ved-Carlsberg-Station

B. Aflysning af lokaludvalgsmøder i marts, april og maj samt udskydelse af behandling af puljeansøgninger:

Pga. COVID-19 nedlukning og dertilhørende forsamlingsforbud på max. 10 personer frem til 8. juni, har sekretariatet arbejdet hjemmefra siden 12. marts og lokaludvalgsmøder er blevet aflyst.

Forretningsudvalget og fagudvalgene har mødtes til videomøder. Forretningsudvalget har kun forholdt sig til og truffet beslutning i uopsættelige sager, f.eks. høringssager med svarfrist. Dertil har der været orienteringssager ift. f.eks. ophævelse af anlægsloftet. Det fremgår af forretningsudvalgets mødereferater, udsendt til lokaludvalget af sekretariatet. 

Behandlingen af puljeansøgninger er også blevet udskudt. Sekretariatet har løbende været i kontakt med puljeansøgere om, at lokaludvalget behandler deres ansøgninger, så snart lokaludvalget mødes til ordinært møde.

C. Aflysning af lokaludvalgets egne arrangementer i forår/sommer:

Pga. COVID-19 har formanden, sammen med forretningsudvalget og sekretariatet, besluttet at aflyse lokalvalgets egne arrangementer:

  • SOSU Netværksmøde 25. marts. 
  • Naturbyens Forårsfest 2. maj.
  • Brønshøj-Husum Walks 15. maj.
  • Brønshøj Vandtårns 90 års fødselsdag d. 22. maj.
  • 2700 Kulturdag d. 6. juni.

SOSU Netværksmøde arrangeres på ny til efteråret.

Naturbyens Forårsfest og Brønshøj-Husum Walks forbliver aflyst i 2020.

FU vil gerne genarrangere Brønshøj Vandtårns 90 års fødselsdag i 2021.

Sekretariatet har efter aftale med FU aflyst 2700Kulturdag i 2020 og indgået aftale med Kultur N om, at udgifterne til projektledelse til 2700Kulturdag ikke skal afholdes til næste år. Endvidere at Kultur N varetager en balanceret forhandling om aflysning med kunstnere og optrædende.

D. Høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsforslag til budgetbidrag 2021:

Formanden har godkendt høringssvar, som KU og SOSU har udarbejdet.

Se høringssvaret her: 

https://broenshoej-husumlokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/2020/05/Høringssvar-vedr-Kultur-og-Kulturfritidsudvalgets-investeringsforslag-til-budget-2021.pdf

Et politisk flertal i Kultur og Fritidsudvalget har ved møde d. 19. maj nedstemt forslaget om færre fysiske borgerserviceindgange.

Se referat af mødet her: 

https://www.kk.dk/indhold/kultur-og-fritidsudvalgets-modemateriale/19052020/edoc-agenda/d72116c3-012b-40f4-8587-dc35063932b3/68d38eae-2027-4787-b791-a926c2e044e2

E. Høringssvar om Sikre Skoleveje:

Formanden har godkendt høringssvar som BUU har udarbejdet ift. at forbedre skolevejene ved Brønshøj Skole og Rødkilde Skole.

Se bilag.

F. Henvendelser til TMF:

Formanden har godkendt tre henvendelser til TMF på baggrund af borgerhenvendelser:

  • Usikker krydsning ved Åkandevej
  • Ønske om belysning på cykelsti i mosen til Tingbjerg
  • Fredeliggørelse af Husumsvej Sydlige del

Se bilag.

G. Der afgives ikke høringssvar om KKFO’er:

Der er offentlig høring af ændring af fritidshjem til KKFO’er i Københavns Kommune. Formanden har besluttet ikke at afgive høringssvar, da skolebestyrelser, forældre mv. også kan udtale sig.

Se afsluttet høring:

https://blivhoert.kk.dk/hoering/fritidspaedagogisk-rammeaftale-kkfoer

H. Der afgives ikke høringssvar om ændring af skoledistrikt Utterslev/Bellahøj Skole:

Der offentlig høring af ændring af skoledistriktet omkring Utterslev Skole, så en gruppe børn i stedet skal gå på Bellahøj Skole. Formanden har besluttet ikke at afgive høringssvar, da skolebestyrelser, forældre mv. også kan udtale sig, ligesom de berørte grundejerforeninger af BUU og sekretariatet er gjort opmærksomme på den offentlige høring.

Se afsluttet høring:

https://blivhoert.kk.dk/hoering/aendring-af-skoledistrikter-til-skolearet-20212022

I. Borgerpanelundersøgelse af brug af bynaturen:

Formanden har truffet beslutning om, at Borgerpanelet bruges til en undersøgelse af borgernes brug af bynaturen under corona fra Københavns Universitet – også med fokus på villavejene.

Sekretariatet har udsendt undersøgelsen til Borgerpanelet.

J. Henvendelse til RealDania om strategisk samarbejde om Kulturaksen:

Formanden har godkendt henvendelse til RealDania udarbejdet af Kulturudvalget i samarbejde med Kultur N.

Se bilag.

K. Puppet Junior Festival:

Formanden har godkendt, at Puppet Junior Festival, som lokaludvalget har bevilget 30.000 kr. i støtte ved lokaludvalgsmødet i februar 2020, ændrer karakter, så det ikke er en åben Festival på Brønshøj Torv, men en række besøg i børnehaver, skoler mv. efter tilmelding – af hensyn til gældende retningslinjer for at mindske smittespredning af corona.

Da arrangementet afholdes 11-13. juni kunne beslutningen ikke udskydes.

L. Brønshøj Sommer Jazz:

Formanden har godkendt ændringer i forhold til budget og udformning af musikfestivalen Brønshøj Sommer Jazz, som lokaludvalget har bevilget 60.000 kr. til ved lokaludvalgsmødet i december 2019. Festivalen flyttes til 13.-15. august 2020 og arrangeres i tæt samarbejde med Pilegården på
deres parkeringsplads. Torsdag aften og fredag formiddag vil der være gratiskoncerter målrettet børn, børneinstitutioner og unge (15-30 år). Fredag aften og lørdag vil der være større koncerter på den store scene. Her vil der blive taget entre, ca. 50 kr. per koncert. Der vil være 10 koncerter i det reviderede program, mod 12 i det oprindelige. Ændringerne er lavet af af hensyn til gældende retningslinjer for at mindske smittespredning af corona .og for at minimere festivalens forventede underskud.

Af hensyn til tidsplanen for planlægning af festivalen kunne beslutningen ikke udskydes.

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen om formandsbeslutninger under COVID-19 nedlukning til efterretning.

 

Beslutning

Kirsten Vibeke Møller oplyser, at brevet til RealDania er initiativ till samarbejde med relevante aktører om at udvikle en helhedsplan for Brønshøj Gl. Torv.

Freddy Ingvorsen efterspørger eftersendelse af nyt budget til ansøgningen til Puppet Junior, da arrangementet har ændret karakter pga. corona. Sekretariatet eftersender afrapportering og budget.

 

 

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.