20. Ansøgning om støtte til "Grønne Generationsmøder" (2020-0122047)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at

1. lokaludvalget træffer beslutning om at støtte "Grønne Generationsmøder" med 28.000 kr. 

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Fritidsakademiet - FRAK (hjemhørende på Nørrebro) søger støtte til at afholde forløb hvor unge og ældre fra bydelen skal sanke, lave mad og spise sammen i naturen. Projektet består af to afgrænsede forløb (sommer og efterår 2020), hvor deltagerne mødes tre gange pr. forløb. Projektet finder sted i Utterslev Mose og på EnergiCenter Voldparken. 

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Projektet er åbent for alle og er målrettet unge, voksne, seniorer og bydelens natur- og madinteresserede. FRAK hyrer lokale unge fritidsjobbere i alderen 13-17 år fra Brønshøj-Husum via den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg til at organisere og facilitere aktiviteterne. EnergiCenter Voldparken hjælper med at rekruttere ældre borgere som deltagere. Ansøger forventer 90 deltagere. EnergiCenter Voldparken stiller desuden køkkenfaciliteter til rådighed. FRAK vil formidle aktiviteterne via sociale medier som tekst og foto og annoncere i Brønshøj-Husum Avis. De vil derudover forsøge at få historien i landsdækkende medier. De unge fritidsjobberes familiemedlemmer og beboere i lokalområderne inviteres til pop-op-arrangementer via flyers, facebook og opsøgende arbejde.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 43.000 kr.
Forventede udgifter: 43.000 kr.

Projektet rummer udgifter til løn til de unge fritidsjobbere og en social gruppeleder, råvarer, arbejdstøj, materialer, transport, PR m.m. FRAK, Tingbjerg Forum og EnergiCenter Voldparken bidrager med medarbejdertimer. 

Sekretariatets bemærkninger

Sekretariatet har bedt ansøger redegøre for det forventede afholdelsestidspunkt. Ansøger har meddelt, at projektet først starter op, når lokaludvalget har taget stilling til ansøgningen. Ansøger forventer, at første forløb finder sted i løbet af sommerferien og i efterårsferien. De nærmere datoer fastsættes bl.a. afhængigt af corona-situationen.

Af ansøgningen fremgår det, at ansøger søger om 36.250 kr. Det korrekte beløb er 43.000 kr.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, der ikke ønsker at give støtte til budgetposterne "arbejdstøj" og "social gruppeleder".

Forretningsudvalget støtter denne indstilling. Der indstilles til støtte på 28.000 kr., der kan bruges på de i ansøgningens beskrevne budgetposter, undtagen posterne "arbejdstøj" og "social gruppeleder". Begrundelsen for den delvise støtte er, at lokaludvalget normalt ikke giver støtte til indkøb af udstyr. Desuden forventer udvalget, at FRAK selv afholder udgifterne til den sociale gruppeleder.

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn om støtte på 28.000 kr. til ansøgningen, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020.

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A (Bydelspuljen).

Beslutning

Lokaludvalget følger indstillingen om at støtte ansøgningen om "Grønne Generationsmøder" med 28.000 kr.