17. Ansøgning om støtte til "Sparkling Sound Festival 2020" (2020-0102226)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget giver afslag på ansøgningen om støtte til "Sparkling Sound Festival 2020"

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Foreningen Alteration, hjemhørende på Amager, ønsker at afholde en to-dages festival for ny elektronisk, instrumental musik med fokus på det lyd-døde rum og den store resonans. Festivalen afholdes den 3. september 2020 i Kødbyen og den 5. september 2020 ved en eftermiddags-koncert i Brønshøj Vandtårn. Ved koncerten i vandtårnet vil der blive opført et værk af Jørgen Teller, der er baseret på publikumsinddragelse og som vil udforske de rumlige klange i Brønshøj Vandtårn med bl.a. en vibrafon.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Arrangementerne er åbne for alle, og der vil være entréindtægt. Ansøger forventer 50 deltagere til koncerten i vandtårnet. Hvis COVID-19-situationen kræver det, vil koncerten kunne gennemføres i korte tid-intervaller a 25 minutter for skiftende grupper a 8-10 personer og på livestream. Koncerten bliver til i samarbejde med Brønshøj Vandtårn. Der gøres reklame for arrangementerne bl.a. i lokale trykte medier, via flyers og på sociale medier. samt annoncering i div. tidsskrifter.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 10.000 kr.
Forventede udgifter: 177.100 kr.
Forventede indtægter: 163.100 kr.
Forventet egenfinansiering: 4.000 kr.

Projektet rummer udgifter til kunsternerhonorarer, projektledelse, lokaleleje, PR, transport m.m. Indtægterne stammer fra fonde og entrébetaling. Billetprisen for koncerten i vandtårnet er 100 kr. 

Udover egenfinansieringen stiller ansøger grej og kontor-udstyr til rådighed. Brønshøj Vandtårn stiller vandtårnet gratis til rådighed.

Sekretariatets bemærkninger

Sekretariatet har fået ansøger til at sende en bekræftelse på samarbejdet med Brønshøj Vandtårn, hvor Brønshøj Vandtårns rolle i projektet fremgår. Se bilag til ansøgningen. 

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget der finder, at projektet ikke er i tilstrækkelig grad lokalt forankret og netværksskabende i bydelen. Udvalget finder også, at budgettes udgifter er uproportionale.

Forretningsudvalget støtter indstillingen om afslag. Begrundelsen for afslaget er, at udvalget finder, at projektet ikke i tilstrækkelig grad er lokalt forankret. Desuden er det udvalgets vurdering, at den netværksdannende effekt af koncerterne er begrænset. 

Beslutning

Lokaludvalget følger indstillingen om afslag på ansøgningen om støtte til "Sparkling Sound Festival 2020"