37. Meddelelser

Sagsfremstilling

 

Overførselssag 19/20:

Der er med overførselssagen 19/20 fundet midler til merudgiften til spejderhuset ved vandtårnsgrunden, til planlægningsbevilling til tandklinik i Brønshøj Gamle Skole og daginstitution samt fritidsinstitutionspladser i Tingbjerg. Herudover er det blevet endeligt besluttet at botilbuddet Rønnebo renoveres.

Se bilag.

 

Fremrykning af anlægprojekter i Brønshøj-Husum:

Teknik- og Miljøudvalget besluttede 20. april 2020 at fremrykke følgende projekter i Brønshøj-Husum til opstart i 2020 og 2021:

- Farumruten, dobbeltrettet cykelsti og belysning.
- Oprensning af Fæstningskanalen.
- Stiforbindelse Terrasserne & Farumruten.

Se bilag.

 

Tryghedsundersøgelse 2020:

ØU fik d. 9. juni forelagt afrapporterring af Tryghedspartnerskabet i Tingbjerg-Husum: 

https://www.kk.dk/indhold/okonomiudvalgets-modemateriale/09062020/edoc-agenda/27f1f998-be39-4c2a-9673-56c29dd1bc48/bc0d6cdb-43be-4fb2-a789-d0299aea6571

Endvidere fik ØU  forelagt tryghedsundersøgelse 2020:

https://www.kk.dk/indhold/okonomiudvalgets-modemateriale/09062020/edoc-agenda/27f1f998-be39-4c2a-9673-56c29dd1bc48/6169fb35-88c8-4e63-86ab-dfd916148e1c

  • Der er i 5 ud af 13 bydele mere end 10 % utrygge i 2020. Det drejer sig om bydelene Bispebjerg (17 %), Brønshøj-Husum (13 %), Ydre Nørrebro (13 %), Kgs. Enghave (11 %) og Valby (11 %). Dermed er antallet af bydele med mere end 10 % utrygge på niveau med antallet i 2019. Kommunens mål er, at andelen af utrygge beboere ikke må overstige 10 % i nogen bydel i 2021.
  • I 6 ud af 13 bydele er andelen af utrygge i aften- og nattetimerne over gennemsnittet for København, som er 15 %. Det er bydelene Brønshøj-Husum (23 %), Bispebjerg (22 %), Ydre Nørrebro (22 %), Christianshavn (17 %), Amager Øst (17 %) og Indre Nørrebro (16 %). I de øvrige 7 bydele er andelen af utrygge i aften- og nattetimerne enten på niveau med eller under gennemsnittet for København. Dermed er der sket en stigning i antallet af bydele med en andel utrygge i aften- og nattetimerne over gennemsnittet i København. I 2020 er der 6 bydele, hvor der var 4 i 2019.

Hele tryghedsundersøgelsen findes her: www.kk.dk/artikel/tryghedsundersoegelsen 

 

Orientering om Mobilitetsanalyser

Københavns Kommune ønsker at være CO2-neutral i 2025. For at nå målsætningen om CO2-neutralitet har Borgerrepræsentationen med vedtagelse af Budget 2020 besluttet at styrke indsatsen for at reducere CO2-udledning fra vejtrafikken ved i første omgang at gennemføre en analyse af en grøn omstilling af trafikken. Desuden har Borgerrepræsentationen besluttet at undersøge, hvordan biltrafik og tung trafik i Indre By og i brokvartererne kan reduceres. For at opnå mest mulig synergi har forvaltningerne valgt at koble analyserne tæt sammen og samlet kalde dem: mobilitetsanalyserne. Formålet med analyserne er at pege på, hvordan CO2-udledningen fra vejtrafikken kan reduceres i hele byen, samt kortlægge, hvordan brugen af metroen og andre grønne transportformer kan understøttes ved at re-ducere biltrafikken i Indre By og brokvartererne bl.a. ved hjælp af en anderledes prioritering af vejarealet og ved restriktioner for benzin- og dieselbiler som kan fremme brugen af alternative transportformer.

Se bilag.

 

Boligsociale helhedsplaner for Tingbjerg/Utterslevhuse og Husum Nord:

Boligsociale helhedsplaner for Tingbjerg/Utterslevhuse og Husum Nord blev godkend af Teknik- og Miljøudvalget d. 8. juni:

https://www.kk.dk/indhold/teknik-og-miljoudvalgets-modemateriale/08062020/edoc-agenda/585ebd13-28c9-47f1-83aa-e6ee5007d156/2b2e8335-75b4-476c-a1bf-f565c30cce9d

De boligsociale helhedsplaners effektuering og den følgende kommunale medfinansiering afhænger af en godkendelse i det almene beboerdemokrati. Efter godkendelsen i Teknik- og Miljøudvalget, vil de boligsociale helhedsplaner blive endeligt behandlet i Landsbyggefonden med henblik på igangsættelse af indsatserne den 1. september 2020 i forlængelse af de eksisterende boligsociale helhedsplaner, der udløber den 31. august 2020.

 

Ny helhedsplan for Bystævneparken:

Der udarbejdes ny helhedsplan for Bystævneparken. Lokaludvalget havde møde med Jeppe Cronwald fra Center for Byudvikling om Bystævneparken d. 9. juni. Her orienterede han om ændringerne i forhold til Bystævneparken: Der vurderes ikke længere behov for en skole, Rønnebo skal ikke flytte og nye boligområder skal fremover planlægges som bilfrie områder.

Se link til Børne- og Ungdomsforvaltningens behovsprognoser ift. skolebørn: https://www.kk.dk/indhold/borne-og-ungdomsudvalgets-modemateriale/17062020/edoc-agenda/68817e10-4166-40c1-86f2-957a2ec24721/6d84bf42-fe02-4e43-a668-a8423ae0d9a5

Den nye helhedsplan forventes at komme i offentlig høring i perioden februar-marts 2021.

Se bilag.

 

Henvendelse fra ABF:

Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) i Hovedstadsområdet vil gerne i nærmere kontakt med lokaludvalgene i Københavns Kommune og særligt repræsentanter for lejere og andelshavere, for herigennem at styrke kontakten og samarbejdet på området.

Carsten Schultz ved ABF vil derfor høre, om det er muligt at få oplyst de medlemmer af lokaludvalget, der repræsenterer ovennævnte grupper.

 

Orientering om opsætning af luftmålerstationer:

Teknik- og Miljøforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen orienterer om opsætning af fem luftmålerstationer, som led i øget viden om de sundhedsskadelige effekter af luftforurening i København. 

Se bilag.

 

Bemandet legeplads:

Budgetnotat til bemandet legeplads i enten Tingbjerg eller på Energi Center Voldparken er under udarbejdelse. Efter planen fremsendes det til behandling i Teknik- og Miljøudvalget i august og herefter til forhandlinger om budget 2021. Når budgetnotatet er godkendt af direktionen i Teknik- og Miljøforvaltningen, eftersendes det til lokaludvalget.

 

Spejderhytte:

Christoffer Rosenkrands orineterer om, at den nye spejderhytte forventes færdig til sommer: https://b21b.dk/spejderhus

 

Weefood-butik i Tingbjerg søger frivillige:

En weefood-butik er under åbning i Tingbjerg og søger frivillige. Se bilag.

 

Beslutning

Indstillingen blev drøftet.

 

Opslag i Facebookgruppen for Brønshøj:

Jarl Feyling oplyser, at der har været et opslag i Facebookgruppen for Brønshøj om, at det er farligt at krydse Husumvej ved Korsager Allé. Lokaludvalget opfordrer Jarl til at svare borgeren - og evt. henvise borgeren til at kontakte lokaludvalgets sekretariat og herigennem Byudviklingsudvalget.

 

Bystævneparken:

Hans S. Christensen gør opmærksom på, at lokaludvalget kan gøre Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager opmærksom på problemerne ved ændringerne af helhedsplan for Bystævneparken på kommende cykeltur d. 10. august.

 

Svar til ABF:

Lokaludvalget ønsker, at sekretariatet svarer ABF, at der mangler medlemmer og suppleanter fra boligforeninger i lokaludvalget - og at der er mulighed for at besætte pladserne ved kommende suppleringsvalg mhp. at styrke samarbejdet.

 

Weefoodbutik i Tingbjerg:

Elsebeth Thorlak oplyser, at der holdes informationsmøder for interesserede frivillige d. 30. juni og 1. juli.