21. Lokaludvalgets ønsker til budgetforhandlinger 2022 (2021-0166191)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter og godkender henvendelse til Borgerrepræsentationens politikere med Lokaludvalgets ønsker til kommende budgetforhandlinger om Københavns Kommunes Budget 2022.

Problemstilling

Efter sommerferien påbegyndes budgetforhandlinger om Budget 2022.

Proces for budgetforhandlinger

De syv forvaltningers politiske udvalg melder deres budgetforslag ind til Økonomiforvaltningen (juni-indstillingen) som behandles den 8. juni 2021. Læs mere her: | Københavns Kommune (kk.dk)

På den baggrund udarbejdes der et samlet forslag til det kommende budget. Forslaget til det samlede budget vedtages endeligt i oktober måned, men inden da skal budgettet igennem en første behandling i henholdsvis Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. 

Den 25. august begynder første behandling af "Forslag til budget 2022" (augustindstillingen), hvor overborgmesteren fremlægger det samlede budgetforslag. Herefter holder partiernes forskellige budgetordførere budgettaler, hvor de præsenterer deres partis prioriteter for de kommende budgetforhandlinger.

Den 2. september førstebehandler Borgerrepræsentationen "Forslag til budget 2022".

Efter første behandling af budgettet begynder de egentlige politiske forhandlinger om en aftale for næste års budget, hvilket typisk varer et par uger. Partierne har frist til 20. september 2021 til at nå til enighed om en aftale og fremsætte ændringsforslag til budgettet. 

Det er ved anden behandling, at budgettet endeligt vedtages. Borgerrepræsentationens andenbehandling af kommunens budget finder sted den 7. oktober 2021. Ved anden behandling drøfter Borgerrepræsentationen budgetforslaget samt ændringsforslagene fra partierne og de tekniske ændringsforslag fra forvaltningen. Når forhandlingerne er afsluttet, bliver samtlige ændringsforslag sendt til afstemning, og herefter vedtages det samlede budget for det kommende år.

Lokaludvalgets ønsker til Budget 2022

Formanden har sammen med sekretariatet samlet de ønsker til kommende budgetforhandlinger, som Lokaludvalget har arbejdet med det seneste år og har henvendt sig til politiske udvalg omkring:

- Oprensning af Fæstningskanalen. Læs mere her: | Københavns Kommune (kk.dk)

- Undersøgelse af trafiksikkerhed på Frederikssundsvej. Læs mere her: | Københavns Kommune (kk.dk)

- Bro i Kirkemosen. Læs mere her: | Københavns Kommune (kk.dk)

- Bemandet legeplads i Tingbjerg. Læs mere her: | Københavns Kommune (kk.dk). Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at den bemandede legeplads placeres i Tingbjerg og indgår som en del af idrætshelhedsplanen for Tingbjerg Idrætspark. Såfremt der afsættes midler hertil, inviteres Lokaludvalget til at indgå i en inddragende proces omkring den bemandede legeplads. Sekretariatet har udsendt budgetnotatet fra forvaltningen til lokaludvalget. Såfremt lokaludvalget har spørgsmål hertil, står projektlederen til rådighed for dialog herom.

Løsning

Lokaludvalget drøfter og godkender udkast til henvendelse til Borgerrepræsentationen,.

 

Videre proces

Sekretariatet sender henvendelsen til Borgerrepræsentationens Sekretariat.

Beslutning

 

Lokaludvalget drøftede ønsker til kommende budgetforhandlinger:

 

Vedr. bemandet legeplads i Tingbjerg: Christoffer Rosenkrands og Jens Kristian Jensen gør opmærksom på, at det er en forudsætning for idrætshelhedsplanen, at der opføres en bemandet legeplads.

 

Vedr. bro i Kirkemosen: Såfremt der er tale om en genetablering af broen, ønsker lokaludvalget, at dette fremgår af henvendelsen til Borgerrepræsentationen.

 

Ønsker fra Kulturudvalget: Kulturudvalget ønsker, at lokaludvalget beder Borgerrepræsentationens politikere prioritere teltoverdækning til Bellahøj Friluftscene i sæsonen maj-september samt et eller flere toiletter på scenen. Lokaludvalget drøfter, at teltoverdækning vil være en langt mere økonomisk holdbar løsning. Et telt vurderes af Cirkus Panik at koste 350.000 kr. samt 7.000 kr. pr. op- og nedtagning. I dag skal arrangører først rejse midler til teltoverdækning og det koster 25.000 kr. pr. op- og nedtagning. Dertil drøftes det, at de nuværende 3 toiletter ikke er nok til 2.000 besøgende gæster på Bellahøj Friluftscene. Derudover ønsker Kulturudvalget, at der prioriteres midler til en terrasse til Brønshøj Gamle Skole. Der blev ikke afsat midler hertil med overførselssagen og borgerne ønsker en terrasse, der åbner bygningen op og forbinder den med torvet. En terrasse vil også kunne anvendes til aktiviteter.

 

Lokaludvalget beslutter, at indsende syv ønsker til kommende budgetforhandlinger (i ikke-prioriteret rækkefølge):

  • Oprensning af Fæstningskanalen og fokus på vandmiljøet i Utterslev Mose.
  • Undersøgelse af trafiksikkerhed på Frederikssundvej.
  • Bro i Kirkemosen.
  • Bemandet legeplads i Tingbjerg.
  • Bellahøj Friluftsscene: Teltsegl til sceneoverdækning
  • Etablering af et flere toiletter på Bellahøj Friluftsscene.
  • Terrasse til nyt kulturhus på Brønshøj Gamle Skole.

 

Sekretariatet tilretter henvendelsen med alle ønsker.