8. Valg af ny formand for Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Indstilling

 Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at

1. lokaludvalget vælger en ny formand for Miljøudvalget, der også indtræder i Forretningsudvalget.

Problemstilling

Formand for Miljøudvalget og lokaludvalgsmedlem, Michael Hoff, har valgt at udtræde af Lokaludvalget. Han fortsætter som frivillig i Miljøudvalget. Det betyder, at der blandt lokaludvalgsmedlemmerne skal vælges en ny formand for Miljøudvalget, der også indtræder i Forretningsudvalget. 

I Kommissorium for Lokaludvalg i Københavns Kommune af 1. juli 2011,  er miljøopgaven beskrevet således:

Lokaludvalgene skal støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere borgere, virksomheder og organisationer i bydelen til aktivt at deltage i miljøprojekter, der samtænker miljø med det sociale, kultur, byplanlægning, økonomi og integration. Lokaludvalgene skal ligeledes skabe lokal interesse og dialog om væsentlige miljøspørgsmål. Lokaludvalgenes miljøaktiviteter skal i øvrigt understøtte Københavns Kommunes visioner og mål på miljøområdet. Med henblik herpå skal lokaludvalgene årligt tilrettelægge det lokale miljøarbejde, gennemføre egne miljøaktiviteter og/eller give økonomisk støtte til lokale miljøprojekter, f.eks. Miljøfondene.

Herunder skal lokaludvalgene:

  • Arbejde for vedvarende forbedringer i det lokale miljø.
  • Iværksætte aktiviteter, der gør det lettere for borgere, virksomheder og organisationer i bydelen at handle miljøbevidst og ressourcebesparende i hverdagen.               
  • Bidrage til udvalgte miljøprojekter og -kampagner i Københavns Kommune, som retter sig mod borgere, virksomheder og organisationer i bydelen, og bidrage til overholdelse af Københavns Kommunes forpligtelser vedrørende lokale miljøindsatser.
  • Samarbejde med lokale miljøaktører i bydelen og på tværs af bydelene om fælles miljøtemaer, hvor lokaludvalgene finder det relevant.

 

Løsning

Valget afholdes efter Forretningsordenen for Brønshøj-Husum Lokaludvalg §1, stk. 2 samt Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune af 6. februar 2014 §7.

Link til forretningsorden: https://broenshoej-husumlokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/2012/05/Forretningsorden-for-Broenshoej-Husum-Lokaludvalg-vedtaget-19.04.2018.pdf

Regulativ er vedlagt som bilag.

 

Beslutning

Ida Jørgensen vil gerne påtage sig opgaven som ny formand for Miljøudvalget.

Ida vælges som formand uden modkandidater og takker for valget.