3. Drøftelse af 'tilpasning af lokaludvalg' (kl. 17.30-19.00) med oplæg fra Borgerrepræsentationens Sekretariat

Tidligere beslutninger

Gruppeformandskredsen besluttede på møde d. 24. januar at igangsætte proces for 'tilpasning af lokaludvalg'. Læs mere her: https://www.kk.dk/indhold/gruppeformandskredsen/24012020/edoc-agenda/b5da293a-cd5d-4775-a2cb-4e6f31eeb8aa/66a8b5b1-328e-4322-a12c-40abff6d8564

Gruppeformandskredsen drøftede 'tilpasning af lokaludvalg' d. 18. juni på baggrund af forvaltningens oplæg om 'hovedpointer og -idéer til tilpasninger af lokaludvalg'. Se referat og bilag for mødet d. 18. juni her: https://www.kk.dk/indhold/gruppeformandskredsen/18062020/edoc-agenda/4b981265-1160-42e6-bcd0-10a2fbb17d5e/7217838f-7e48-4592-9a44-ea73bf98fca3

Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøftede tilpasning af lokaludvalg på lokaludvalgsmøde d. 25. juni. Se referat og bilag fra mødet her: https://www.kk.dk/indhold/bronshoj-husum-lokaludvalgs-modemateriale/25062020/edoc-agenda/bc2e9c2e-f518-438f-8172-0bb49c9216e5/4c72233f-2c7e-483f-be0a-c9f30cddb3ca.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, at

  1. lokaludvalget tager oplægget fra Borgerrepræsentationens Sekretariat til efterretning og drøfter ønsker og holdninger til 'tilpasning af lokaludvalg'.

Problemstilling

Medarbejdere fra Borgerrepræsentationens Sekretariat besøger alle lokaludvalg i perioden august-september mhp. oplæg og dialog om 'tilpasning af lokaludvalg'. Se bilag 1 for hovedpointer og ideer til tilpasning.

Se div. bilag vedr. tilpasning af lokaludvalg her: https://www.kk.dk/indhold/gruppeformandskredsen/18062020/edoc-agenda/4b981265-1160-42e6-bcd0-10a2fbb17d5e/7217838f-7e48-4592-9a44-ea73bf98fca3

Løsning

Lokaludvalget drøfter ønsker og holdninger til 'tilpasning af lokaludvalg'. Forretningsudvalget foreslår at følgende temaer tages op i drøftelsen:

- Direkte eller indirekte valg og repræsentativitet.

- Brugerinvolvering, herunder fordele og ulemper ift. øget digitalisering og frivilligt engagement.

- Flere kompetencer og større økonomi til lokaludvalgene.

- Evt. ændring af regler i forhold til, at nogle medlemmer sjældent melder afbud eller møder op til lokaludvalgmøder.

 

Videre proces

Mødeforum forelægges en opsamling af dialog med alle lokaludvalg ved møde d. 29. september. Herefter sendes 'tilpasning af lokaludvalg' i intern høring i 4 uger hos lokaludvalgene.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har planlagt at drøfte tilpasning af lokaludvalg på kommende lokaludvalgsseminar i slutningen af oktober.

Beslutning

Flemming Dubgaard Hansen, sekretariatschef, og Anja Englev Olsen, chefkonsulent, holdt oplæg om 'tilpasning af lokaludvalg'.

Herefter havde lokaludvalget dialog med Borgerrepræsentationens sekretariat om følgende emner:

Decentrale sekretariater: Lokaludvalget ønsker at bevare decentrale sekretariater med lokal indsigt til understøttelse af deres arbejde. Det er kun via et bemandet, dagligt tilstedeværende sekretariat, at lokaludvalget står stærkt. Borgerrepræsentationens sekretariat er dog opmærksom på, at servicering af de enkelte lokaludvalg på højt professionelt niveau, kræver en styrkelse af ressourcerne på tværs. 

Inaktive medlemmer: Der er bred interesse i, at der findes en løsning i forhold til medlemmer, der ikke melder afbud til møder mv., så nye aktive kan få en plads.

Bydelsplaner: Bydelsplaner skal i højere grad bruges som strategisk, fleksibelt redskab for lokaludvalg, der udarbejdes i starten af en ny valgperiode - og tilpasses løbende. Det vil være mere motiverende for nye lokaludvalgsmedlemmer at være med til at udarbejde en ny bydelsplan, da de så får ejerskab. Omvendt kan det være en stor og overvældende opgave for nye lokaludvalgsmedlemmer, der skal have tid til at sætte sig ind i prognoser, statistik og samarbejde med forvaltningerne. Lokaludvalget opfordrer til, at forvaltningerne og Borgerrepræsentationens medlemmer sætter sig ind i lokaludvalgenes bydelsplaner, så de ved, hvilke udfordringer og muligheder, der er i bydelene.

Større kompetence og større økonomi: Lokaludvalget oplever bureaukrati og ønsker en højere grad af tillid. Lokaludvalget ønsker et større økonomisk råderum til at støtte det lokale foreningsliv og udvikle projekter med sammen med foreninger. Endvidere ønsker lokaludvalget flere kompetencer, så lokaludvalget selv kan søge fonde.

Høringer og styrkelse af samarbejde med forvaltninger: Lokaludvalget bruger tid på høringssvar til nogle forvaltninger, mens de sjældent hører fra andre forvaltninger. Der arbejdes på at styrke samarbejdet mellem alle forvaltninger og lokaludvalg samt at forpligte forvaltninger til at sende høringer til lokaludvalg så tidligt, at lokaludvalgene har mulighed for at iværksætte borgerinddragelse.

Afslutningsvist ønsker lokaludvalget understøttelse af næste valg til lokaludvalgene, f.eks. ved at Borgerrepræsentationens medlemmer informerer og fortæller borgerne om, hvorfor det er vigtigt at være med i et lokaludvalg.