7. Drøftelse og bevilling: Helhedsplan for Brønshøj Torv (2020-0081470)

Tidligere beslutninger

På lokaludvalgmødet i februar nedsatte lokaludvalget en planlægningsgruppe mhp. tidlig inddragelse i forbindelse med et muligt forestående mageskifte mellem Kulturhuset Pilegården og Brønshøj Gl. Skole i Københavns Kommunes Overførselssag. Kort efter kom corona-nedlukningen. Læs mere her:

https://www.kk.dk/indhold/bronshoj-husum-lokaludvalgs-modemateriale/20022020/edoc-agenda/cb530785-2b17-4686-aee9-9567b845a422/ac7a1554-92a8-471b-8b6d-5d69244046ff

 

  

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, at

1. lokaludvalget drøfter projekt: "Helhedsplan for Brønshøj Torv", herunder lokaludvalgets ressourcer til at gennemføre projektet.

2. lokaludvalget bevilger og afsætter en økonomisk ramme på 230.000 kr. til projektet.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har anmodet om et budgetnotat om sagen til Budgetforhandlinger 2021. Lokaludvalget er med kort frist blevet anmodet om at sende en henvendelse til Kultur- og Fritidsforvaltningen med deres opbakning til mageskiftet (se dagsordenspunkt 6).

Det er lokaludvalgtes vision at gøre Brønshøj Torv med dets forskellige omkringliggende historiske bygninger og institutioner til et samlet stort være- og lærested, som inviterer borgere, foreninger og erhvervsliv til at bidrage. Det skal være et sted, hvor der dagligt er gang i fysiske, sociale, musiske og kreative aktiviteter – både inde og ude. Kulturudvalget ønsker i samarbejde med en række lokale aktører og borgere at undersøge, hvad mulighederne er for at omdanne pladsen og dets bygninger til et hele og en aktiv bymidte, der til dagligt og i de fleste af døgnets timer kan samle borgere i alle aldre og på tværs af interesser om lettilgængelige, sunde, fællesskabsdannende og udviklende aktiviteter. Med projektet "Helhedsplan for Brønshøj Torv" foreslås det at igangsætte en intensiv og inddragende arbejdsproces med lokalområdets foreninger, brugere og borgere, kulturelle institutioner, relevante forvaltninger m.m. Formålet med processen er at kortlægge de lokale visioner for området og udarbejde forskellige principper/aktiviteter for de forskellige rum på og omkring Brønshøj Torv, som kan samles i en projektmappe. 

 

Løsning

Forretningsudvalget foreslår, at lokaludvalget nedsætter en arbejdsgruppe bestående af Kulturudvalget og Forretningsudvalget. Arbejdsgruppen skal stå for den videre planlægning og tilpasning af projektet i samarbejde med eksterne aktører, kommunens forvaltninger og sekretariatet.

Arbejdsgruppens arbejde betinges af:

- at lokaludvalget har ressourcer til at bidrage til gennemførelse af projektet.

- at juridiske og kommunale rammer for indkøb af arkitekter undersøges.

- at relevante samarbejdspartnere, aktører og forvaltninger kan og vil indgå i et samarbejde om projektet.

 

Det foreslås, at processen for 'Helhedsplan for Brønshøj Torv' består af 3 faser:

Fase 1: 'Helhedsplan for Brønshøj Torv' indledes med et dialogmøde med Pilegårdens foreninger, brugere og frivillige samt et åbent borgermøde for at nå ud til så mange lokale som muligt og høre deres input.

Fase 2: Derefter målrettes arbejdet i heldagsworkshops med op til 50 deltagere, der skal arbejde videre med visionerne i grupper. Det foreslås at indkøbe arkitekter til projektet som faciliterer workshops og omsætter disse til visualiseringer af området i en samlet projektmappe.

Fase 3: Afslutningsvis afholdes et åbent borgermøde, hvor processen og projektmappen præsenteres.

Tidsplan: Projektet gennemføres i efteråret og vinter 2020.

Lokaludvalgets sekretariat bidrager med planlægning af de 5-6 borgervendte møder samt kommunikation.

Se bilag for visualisering af projekt.

 

Økonomi

Beløbet taget fra Pulje B (borgerrettede projekter) hvor der er ubrugte midler fra aflysninger pga. corona. 

BUDGET FOR BORGERINDDRAGELSE

Lokaleleje

 

 - 3 dialog-/borgermøder á 2 timer

6.500

 - 3 heldagsworkshops á 6 timer

7.500

Forplejning

 

 - 6 x kaffe/te, vand, frugt og kage (50 pers)

15.000

 - 3 x sandwich (50 pers)

9.000

Annoncering

 

 - 3 x halvsides annoncer i Brønshøj-Husum Avis 18.500
 - 3 x facebook-kampagner

1.500

Diverse

2.000

Borgerinddragelse i alt

60.000 kr.

 

RAMME TIL ARKITEKTYDELSER

Forventet budget

170.000 kr.

 

I ALT

230.000 kr.

 

Videre proces

Arbejdsgruppen arbejder videre med planlægning af projektet baseret på lokaludvalgets drøftelser. Arbejdsgruppen orienterer løbende lokaludvalget om projektets fremdrift og udvikling. 

Beslutning

Formand, Hans Christensen, foreslår, at processen for helhedsplanen udskydes til medio september, hvor lokaludvalget kender resultatet af budgetforhandlingerne. Herefter tilpasses og igangsættes arbejdet med helhedsplanen.

Lokaludvalget godkender forslaget og bevilger 230.000 kr. til projektet.