13. Drøftelse af høringssvar til lokalplan for Kobbelvænget

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, at

1. lokaludvalget drøfter høring af lokalplansforslag for Kobbelvænget.

2. Byudviklingsudvalget udarbejder og fremsender høringssvar efter borgermødet d. 25. august.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt lokalplanforslaget ”Kobbelvænget” (Gadelandet III) i offentlig høring fra den 10. juni til 10. september 2020. Høringsmaterialet kan findes her: https://blivhoert.kk.dk/node/50537. 

Lokaludvalget besluttede på lokaludvalgsmøde d. 25. juni at afholde borgermøde om lokalplansforslaget. Borgermødet afholdes tirsdag d. 25. august kl. 19.00 på EnergiCenter Voldparken - med tilmelding af hensyn til corona. Se bilag.

 

Løsning

På baggrund af lokaludvalgets drøftelse og borgermødet d. 25. august udarbejder Byudviklingsudvalget høringssvar til lokalplan for Kobbelvænget. Der er høringsfrist d. 10. september.

Lokaludvalget forelægges det endelige høringssvar ved næstkommende lokaludvalgsmøde d. 22. september.

Videre proces

Sekretariatet indsender høringssvaret.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.