14. Orientering og opsamling på cykeltur med Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum lokaludvalg, at

1. lokaludvalget drøfter cykelturen med Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedager Olsen (Ø) d. 10. august 2020.

Problemstilling

Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedager Olsen var d. 10. august på cykeltur med lokaludvalget.

Turen startede på Energicenter Voldparken, hvor formand Hans Christensen redegjorde for en række af de sager, som lokaludvalget er engageret i: EnergiCenter Voldparkens fremtid er på spil i de kommende budgetforhandlinger, den stadig dårligere trafikbetjening med busser og tog, de tragiske ulykker på Frederiksundsvej og behovet for at samarbejde med TMF om bedre og sikre trafikløsninger i bydelen. Endvidere blev borgmesteren gjort opmærksom på, at lokaludvalget til kommende budgetforhandlinger ønsker, at der afsættes midler til et mageskifte mellem Kulturhuset Pilegården og Brønshøj Gl. Skole. Endelig blev udfordringerne omkring mangelfuld belysning på fodboldbanen i Husumparken taget op.

Selve cykelturen havde 7 poster.

På post 1. blev borgmesteren præsenteret for et af de forfaldne informationsskilte i Utterslev Mose. Ida Jørgensen fortalte om arbejdsgruppens arbejde med den nye generation skilte.

På post 2. fortalte Ida Jørgensen om de fortsatte kloakudledninger fra overløbsbygværket UM26. Spildevandet stammer fra Tingbjerg, og der blev formuleret et ønske om at få gang i de nødvendige tiltag: bassiner og seperat kloakering.

På Post 3 + 4 fortalte Palle Lolk om bydudviklingen i Tingbjerg og hvor vigtigt det er, at processen er åben, at beboerne i høj grad informeres og inddrages samt at deres ønsker i videst muligt omfang opfyldes. Lille Torv blev fremhævet for en række af de kvaliteter.

Post 5 handlede om den megen støj fra Hareskovvejen og de høje bygninger, der skal tage noget af støjen. Her blev stillet forslag om af nedsætte hastigheden på motorvejen.

Post 6. ved Bystævnet/Vestvolden handlede om Gladsaxes manglende udledningstilladelse samt mulighederne for sammen med TMF at udvikle et miljøkajakprojekt i Fæstningskanalen.

Post 7 afsluttede cykelturen i Bystævneparken hvor Kirsten Møller fortalte, at den kommende helhedsplan efter al sandsynlighed kommer til helt at mangle de centrale bylivsskabende elementer, nu hvor planen om skolen udgår og Rønnebo forbliver. Her forslog lokaludvalget udarbejdelse af en 3. indragende helhedsplan. 

 

Efter cykelturen med borgmesteren har EnergiCenter Voldparken fremsendt deres ønske om en bemandet legeplads til Teknik- og Miljøudvalget. Se bilag.

Løsning

Lokaludvalget drøfter cykelturen.

 

 

 

Beslutning

Lokaludvalget drøftede cykelturen.

Freddy Ingvorsen spørger til Husum Boldklubs belysning af fodboldbaner. Hans Christensen oplyser, at lokaludvalget har hjulpet Husum Boldklub med at etablere kontakt til Teknik- og Miljøforvaltningen, så de kan få en dialog om at løse problemerne med krav til belysning af fodboldbaner.

Til næste år skal der under cykelturen tages hensyn til de deltagere, der ikke er på cykel, så det er nemmere at nå frem til de forskellige stop.

Christoffer Rosenkrands ærgrer sig over, at legefaciliteterne langs volden ikke blev italesat overfor borgmesteren, da de er forfaldne.

Lokaludvalget vil overveje fremover at invitere andre borgmestre på rundtur i bydelen som ny mødeform.