9. Drøftelse af KFU's pulje til aktiviteter på Bellahøj Friluftsscene

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, at

1. lokaludvalget drøfter indstilling om mulige kulturaktiviteter på Bellahøj Friluftsscene.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 30. april 2020, at Kultur- og Fritidsforvaltningen skulle undersøge forholdene og mulighederne for kulturaktiviteter på Bellahøj Friluftsscene vende tilbage med en indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget i det første møde efter sommerferien.

Læs mere her: https://www.kk.dk/indhold/kultur-og-fritidsudvalgets-modemateriale/30042020/edoc-agenda/f6c51bd2-643a-4da7-bc3e-fe88807a6377/357ad4d0-4b1a-4f7e-90ba-1d5699af4427

For at imødekomme Kultur- og Fritidsudvalgets ønsker om at skabe kulturaktiviteter, der kommer
lokalområdet til gode – og samtidig åbner bydelen op for resten af byen, foreslår Kultur- og
Fritidsforvaltningen, at Kultur- og Fritidsudvalget afsætter midler til en pulje til musik- og
scenekunstarrangementer på Bellahøj Friluftsscene i 2021. Arrangementerne skal være gratis at
deltage i. For at sikre arrangementer, der både har et højt kunstnerisk indhold og appellerer bredt til forskellige aldersgrupper og interesser, så foreslås det, at Københavns Musikudvalg og Københavns Scenekunstudvalg prioriterer ansøgningerne til puljen efter en række fastlagte kriterier. Det foreslås, at der sættes midler af til en pulje der kan give tilskud til kulturarrangementer på Bellahøj Friluftsscene i 2021. Kultur N vil stå for den koordinerende administration og dialog med henholdsvis arrangørerne og Teknik- og Miljøforvaltningen.
 
Kultur N har samlet forslag til aktiviteter på scenen samt eksempler på arrangementer, der allerede
har været afholdt på Bellahøj Friluftsscene samt arrangører, der har udvist interesse for at lave
arrangementer på scenen (se bilag 1). Forvaltningen vil også gå i dialog med det Kongelige Teater og teatrene i Scenekunstpakken 2021-2024 om mulighederne for at spille på Bellahøj Friluftsscene
 

Løsning

Lokaludvalget drøfter indstillingen til Kultur- og Fritidsudvalget (se bilag).

 

Videre proces

Sekretariatet fremsender lokaludvalgets evt. kommentarer til Kultur- og Fritidsforvaltningen senest fredag d. 21. august.

Beslutning

Formand, Hans Christensen, oplyser, at Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet indstillingen og ikke har afsat midler til administration. 

Lokaludvalget vurderer, at beløbet afsat til 8 aktiviteter på i alt 200.000 kr. er lavt. Det kan næppe være større koncerter, der kan arrangeres, også selvom der også ansøges om støtte til aktørerne fra andre tilskudsgivere. Derfor ønsker lokaludvalget, at der foretages en løbende vurdering af den økonomiske ramme. Lokaludvalget er bekendt med, at Kultur- og Fritidsforvaltningen / Kultur N har begrænsede personaleressourcer og hvis Bellahøj Friluftsscene efter renoveringen skal tages godt i brug af forskellige aktører, kunstnere og optrædende, er midler til administration og koordination afgørende. Dette vil lokaludvalget gerne have dialog med Kultur- og Fritidsforvaltningen om – og deltager gerne i et møde.

Sekretariatet fremsender lokaludvalgets kommentarer til Kultur- og Fritidsforvaltningen.