1. Kom og tal med dit Lokaludvalg (tilhørernes punkt)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, at

  1. lokaludvalget tager spørgsmål, oplæg, ideer mv. fra fremmødte borgere, samarbejdspartnere og andre interessenter til efterretning.

Problemstilling

I de første 30 min. af mødet, er der åbent for alle, der vil tale med lokaludvalget.

Det kan være, at du som borger, samarbejdspartner eller interessent har spørgsmål, ideer, projekter, oplæg eller andet, du gerne vil tale med lokaludvalget om.

Løsning

Lokaludvalget tager spørgsmål fra og dialog med borgere, samarbejdspartnere og interessenter til efterretning.

Beslutning

Der var to oplæg fra fremmødte borgere:

 

1. Oplæg fra Marianne Nielsen om Kulturhuset Pilegården og Brønshøj Gl. Skole:

Marianne Nielsen undrer sig over, at lokaludvalget ønsker, at Kulturhuset Pilegården skal flytte til Brønshøj Gl. Skole. Hun savner viden, svar og fakta til borgerne i Brønshøj om lokaludvalgets ønske om flytningen. Marianne kan se, at lokaludvalget har arbejdet med flytningen længe, har indgivet høringssvar om mageskiftet samt har haft foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget herom. Marianne ønsker svar på, om det kan lade sig gøre, at flytte alle aktiviteter og faciliteter fra Pilegården til Brønshøj Gl. Skole og efterspørger inddragelse af borgerne, feedback og information fra lokaludvalget.

Kirsten Vibeke Møller, formand for lokaludvalgets Kulturudvalg oplyser, at lokaludvalget arbejder på et såkaldt 'mageskifte' mellem Kulturhuset Pilegården og Brønshøj Gl. Skole. Endvidere at der endnu ikke er blevet taget en beslutning. Det er først, når og hvis Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Børne- og Ungdomsforvaltningen, bliver enige om et muligt  'mageskifte' samt afsætter en økonomisk ramme til at undersøge fakta og forhold for bedre udnyttelse af de kommunale kvadratmeter på og omkring Brønshøj Torv. Lokaludvalget har planlagt borgermøder herom, da borgernes input og ideer og vigtige, men denne proces har været sat i stå pga. corona-nedlukning.

Marianne inviteres til at møde op og deltage i Kulturudvalgets arbejde, ligesom hun inviteres til at deltage i kommende informations- og borgermøder herom.

 

Oplæg fra Anne Bach Waagstein om, at kommende Spejderhus på Vandtårnsgrunden vil forringe trafiksikkerheden:

Anne Bach Waagstein roser lokaludvalget for at sætte fokus på trafiksikkerheden efter sommerens tragiske højresvingsulykker i bydelen, som hun og mange andre i bydelen er berørt af. Hun er i den forbindelse blevet opmærksom på krydset Thurebyholmvej/Engelholmvej, hvor der skal bygges et nyt spejderhus. Byggeriet er planlagt til at være 7,1 meter højt og ligger 1,2 meter fra vejskellet mod Engelholmvej og 1,4 meter fra vejskellet mod Thurebyholmvej. Anne Bach Waagstein fortæller, at hun og flere andre beboere i området, er bekymrede for den kommende bygnings forringelse af udsynet for både for bilister og børn, der skal igennem krydset. Hun har debatteret i Facebookgruppen 'Brønshøj' om emnet og har fået mange kommentarer og input hertil. Hun er nu mødt op for at fortælle lokaludvalget, at hun, og mange andre, er kede af situationen.

Christoffer Rosenkrands, formand for lokaludvalgets Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalg, fortæller, at lokaludvalget efter højresvingsulykkerne har modtaget en lang række specifikke og generelle input og forslag fra borgere i bydelen til at forbedre trafiksikkerheden. Lokaludvalget planlægger senere på aftenens møde at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på de mange input og forslag, prioritere disse og planlægge borgerindragelse om emnet. Christoffer Rosenkrands oplyser, at Teknik- og Miljøforvaltningen med byggetilladelsen af spejderhuset har vurderet, at det er lovligt at opføre.

Anne Bach Waagstein gør opmærksom på, at der er forskel på, om man færdes på Frederikssundsvejen, hvor man er særligt opmærksom på trafikken, mens det ikke gør sig gældende i samme grad på mindre villaveje. Endvidere at hun gerne vil indgå i lokaludvalgets kommende arbejdsgruppe, hvis det er en åben arbejdsgruppe.

Lokaludvalgsmedlemmer Freddy Ingvorsen og Ida Jørgensen oplyser, at der på private fællesveje kan etableres fartdæmpende vejbump, ligesom grundejerforeningen kan arbejde på at etablere ensretning. 

Hans Christensen, formand for lokaludvalget, opsummerer, at Anne Bach Waagstein ønsker, at der bliver kigget på trafiksikkerheden i det konkrete kryds og at lokaludvalgets Byudviklingsudvalg vil gå videre med sagen.

 

Oplæggene tages til efterretning:

Lokaludvalget tager oplæggene fra fremmødte borgere; Marianne Nielsen og Anne Bach Waagstein, til efterretning.