16. Meddelelser

Sagsfremstilling

 

Suppleringsvalgaften d. 14/9 kl. 19.00

Sekretariat indkalder til foreninger til suppleringsvalg mandag d. 14. september kl. 19.00 på EnergiCenter Voldparken. Tahira, Stine, Ida og Hans har bidraget til små kampagnefilm om lokaludvalgets arbejde. Alle lokaludvalgsmedlemmer opfordres til at dele disse videoer på Facebook samt opfordre andre til at stille op til de 3 ledige medlemspladser og 10 ledige suppleantpladser.

Læs mere her: https://broenshoej-husumlokaludvalg.kk.dk/2020/03/30/suppleringsvalg/

Se bilag for invitation.

Lokaludvalgets seminar d. 24/10

Sekretariatet har lavet en aftale med Husum Boldklub om, at lokaludvalget afholder deres seminar i Husum Boldklub lørdag d. 24. oktober kl. 9-18.

Arbejdsgruppen bestående af Stine, Kirsten, Christoffer og Tahira udarbejder programmet sammen med sekretariatet og udsender invitation til alle lokaludvalgsmedlemmer og suppleanter.

 

Udtalelse fra EnergiCenter Voldparken

EnergiCenter Voldparken har sendt udtalelse til lokaludvalget efter deres møde d. 30. juni. Se bilag.

 

Orientering om nedsat fremkommelighed pga. udskiftning af elkabler:

Lokaludvalgene orienteres om, at fremkommeligheden i København i de kommende år vil blive påvirket af, at der opsættes afspærringer i forbindelse med, at Energinet Eltransmission
A/S opgraver og udskifter nedslidte elkabler. Lokalt vedrører dette Bellahøj. Se bilag.

 

Samarbejde mellem Gladsaxe Kommune og Københavns Kommune om heste i mosen:

Gladsaxe Kommune iværksætter 'hesteprojekt', hvor Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning indgår i et samarbejde ved at lægge et mindre stykke areal til ved Bademosen. Fra slutningen af august påbegyndes opsætning af indhegning. Se bilag.

 

Evaluering af lukning af Korsager Alle - Husumforbindelsen:

Trafikforsøget er nu evalueret og beskrevet i notat. Se bilag. Forvaltningen anbefaler på den baggrund at spærringen gøres permanent. En endelig beslutning vil dog først blive taget i forbindelse med partshøring af grundejerne, når projektet er detailprojekteret i efteråret 2020, da Korsager Allé er privat fællesvej. Bemærk at tællingerne er foretaget før covid-19 pandemien/ CORONA-nedlukningen, dvs. pandemien har ikke influeret forsøget/resultater/trafiktællinger.

 

Konference om CO2-neutralt København hos Valby Lokaludvalg d. 20/11

Valby Lokaludvalg inviterer alle lokaludvalg til konference fredag d. 20. november kl. 12.30 - 18.30 om, hvordan Københavns Kommune når sit ambitiøse mål om at blive CO2-neutral i 2025.

Valby Lokaludvalg er stærkt optagede af, at Københavns Kommune når sit ambitiøse mål om at blive CO2-neutral i 2025. Vi finder, at lokaludvalgene har ressourcer, lokalviden og netværk til at engagere borgerne i løsning af klimaopgaven. Det vil vi gerne sætte i spil. Bæredygtig persontransport, energioptimering af boliger og klimavenligt forbrug, ikke mindst af fødevarer, og muligheden for bedre anvendelse af ressourcerne i affald er blandt de emner, der indgår i kommunens klimaplan, hvor vi mener lokaludvalgene og miljøpunkterne med fordel kan medvirke. Vi ønsker derfor at samle alle lokaludvalg og miljøpunkter til et samarbejde med Teknik- og Miljøudvalget og -forvaltningen om dette arbejde. Vi vil begynde med at arrangere en konference til efteråret, hvor alle lokaludvalgenes miljøengagerede medlemmer, miljømedarbejdere og miljøpunkterne kan mødes med TMU-politikere og TMF-medarbejdere.

Konferencen skal rumme både faglige oplæg, ideudvikling og debat, og skal munde ud i et idekatalog over hvilke borgerrettede klimaaktiviteter, lokaludvalg og miljøpunkter kan byde ind med for at København kan nå 2025-målet.

Vi håber meget Brønshøj-Husum Lokaludvalg vil se denne konference som en mulighed for i fællesskab med Københavns andre lokaludvalg, miljøpunkter og Københavns Kommunes klimasekretariat at få aktiveret skjulte ressourcer og samarbejdspartnere og vi ser derfor meget gerne at Brønshøj-Husum Lokaludvalg deltager aktivt i planlægningen og afviklingen af konferencen. Alle udgifter til konferencen afholdes af Valby Lokaludvalg.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen fredag d. 20/11. kl. 12.30 - 18.30. Nærmere program og lokation følger. Hvis der er interesse for det vil Valby Lokaludvalg gerne invitere alle deltagere til en bid mad og lidt at drikke samt videre diskussion efterfølgende.

 

Spildevand i mosen:

Se bilag for oversigt over debat om spildevand i mosen i sommeren 2020.

 

Opstilling til Ungeråd KBH

Siden november 2017 har 35 unge københavnere repræsenteret Københavns ungdom ved at sidde i kommunes ungeråd – Ungeråd KBH. Ungerådet har i perioden haft indflydelse på Københavns udvikling ved at blive inddraget i høringer, ligesom de har holdt events, taler og møder med politikere og ikke mindst arbejdet på to politiske forslag, som er sendt til politisk behandling hos Borgerrepræsentationen. Læs og hør mere om ungerådets indflydelse på ungerådets hjemmeside www.ungerådkbh.dk,

Fra den 12. august til 7. september kan unge stille op til Ungeråd KBH. Herefter afholdes der valg fra den 10. september til den 23. september. Valget foregår online på valgsiden: www.ungerådkbh.dk, hvor de unge kan stille op og stemme ved brug af deres cpr. nr. eller NemID.

 

Første spadestik til det nye spejderhus:

Der har været fejring af første spadestik til det nye spejderhus.

Beslutning